Συγκρότηση οργάνου διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.(2η Επιτροπή Διαγωνισμού)

Έχοντας υπόψη :

 

A.- Το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 & 2 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 στα πλαίσια των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στις παραγράφους αυτές.

 

Επίσης με τις παρακάτω παραγράφους του ιδίου άρθρου προβλέπονται:

 

3.- Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται.

4.- Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικα με τα ανωτέρω.

5.- Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, ως γνωμοδοτικά όργανα μπορεί να ορίζονται και οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης.

6.- Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου.

7.- Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344.

8.- Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω ισχύουν και τα ακόλουθα:

α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης η΄ της παρούσας παραγράφου και που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση. Στις εργασίες της επιτροπής μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις.

9.- Ειδικά στις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, πέραν των ανωτέρω στις παραγράφους 1 έως 7, ισχύουν και τα ακόλουθα:

α) ......................................................

10.- Πριν από τις κληρώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 8 και 9 προηγείται η δημοσιοποίηση των στοιχείων της σύμβασης, στην ιστοσελίδα του κυρίου του έργου και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η κλήρωση διενεργείται υποχρεωτικά με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 118, μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του μητρώου της περίπτωσης η' της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με βάση την έδρα της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 ή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9, κατά περίπτωση. Άρνηση εκτέλεσης των καθηκόντων συνιστά πειθαρχικό αδίκημα του υπαλλήλου και διώκεται κατά τις οικείες διατάξεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).

 

B. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.

Γ. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β΄)

Δ.- Την υπ΄ αριθμ. Εγκύκλιο του ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ οικ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0ΧΖΕ2): Εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 << Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση >>.

Ε. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΤ. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Την ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση του γνωμοδοτικού Οργάνου (2η Επιτροπή Διαγωνισμού) που διενεργεί διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων χρησιμοποιείται ως κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, το γνωμοδοτικό όργανο (2η Επιτροπή Διαγωνισμού) αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης η΄ της παρούσας παραγράφου και που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση, συμπεριλαμβανομένων και των συνοπτικών διαγωνισμών και τυχόν επαναλήψεις αυτών.

Ζ.- Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης η΄ της παρ. 8 του άρθρου 221, στην οποία προσδιορίζεται και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Μητρώου, οι επιτροπές διαγωνισμών στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, συγκροτούνται από τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα της υποπερίπτ. (αα) (τεχνικοί υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με εμπειρία τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν τις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών) της περίπτ. (β) της παραγράφου 8 του άρθρου 221, κατά τις κείμενες διατάξεις. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, δεν ανατίθενται συμβάσεις δημοσίων έργων της παραγράφου1 του άρθρου 50.

Η. Την απόφαση Υπ. Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού 122711/1231/30.11.2015 (ΦΕΚ 2640/08.12.2015 τεύχος Β΄) με την οποία μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής χρήσης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, καθώς και τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων για όλους τους φορείς του δημοσίου, την 30.04.2017.

Το ανωτέρω Γνωμοδοτικό Όργανο (2η Επιτροπή Διαγωνισμού) θα διενεργεί τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, που χρησιμοποιείται ως κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, το γνωμοδοτικό όργανο (2η Επιτροπή Διαγωνισμού) αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης η΄ της παρούσας παραγράφου και που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση, συμπεριλαμβανομένων και των συνοπτικών διαγωνισμών και τυχόν επαναλήψεις αυτών.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών την 12/04/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. θα διεξάγει δημόσια κλήρωση, στα γραφεία της στην Δ/νση Διοικητήριο Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη Γραφείο 4102, για την ανάδειξη των απαιτούμενων τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, που θα συγκροτήσουν το Γνωμοδοτικό Όργανο (2η Επιτροπή Διαγωνισμού) που θα διενεργεί τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, που χρησιμοποιείται ως κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, και όλων των συνοπτικών διαγωνισμών που θα προκύψουν, καθώς και τυχόν επαναλήψεις αυτών, κατά το χρονικό διάστημα από την συγκρότησή του έως την 31.12.2017.

Η κλήρωση θα γίνει παρουσία τριών υπαλλήλων της Υπηρεσίας: 1) Καρέτσος Αναστάσιος Μηχανολόγος Μηχανικός 2) Φωτόπουλος Ευθύμιος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. και 3) Καραγιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε..

 

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γρεβενών.

 


 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά