ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ο Δήμος Γρεβενών, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερόμενων ανά κατηγορίες έργων, για τη δυνατότητα συμμετοχής στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6, του άρθρου 118, του Ν. 4412/2016, για την εφαρμογή της διαδικασίας των απευθείας αναθέσεων, των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) , για το έτος 2017

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι επιθυμούν, να εγγραφούν στους ανωτέρω καταλόγους σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων ή στις ειδικότερες εργασίες αυτών:

  • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

  • ΟΔΟΠΟΙΙΑ

  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

  • ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

  • ΕΡΓΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

να υποβάλλουν σχετική αίτηση εγγραφής στο Δήμο Γρεβενών, Πλατεία Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 51100 Γρεβενά , έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017.

Η αίτηση εγγραφής θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα Μητρώου, η οποία να είναι σε ισχύ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2462353437 κα. Βασιλειάδου Ευθαλία.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά