Συγκρότηση οργάνου διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων. (Επιτροπή Διαγωνισμού Μελετών)

Έχοντας υπόψη :

 

A.- Το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 & 2 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 στα πλαίσια των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στις παραγράφους αυτές.

 

Επίσης με τις παρακάτω παραγράφους του ιδίου άρθρου προβλέπονται:

 

3.- Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται.

4.- Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικα με τα ανωτέρω.

5.- Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, ως γνωμοδοτικά όργανα μπορεί να ορίζονται και οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης.

6.- Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου.

7.- Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344.

8.- Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω ισχύουν και τα ακόλουθα:

α) ....................................................

β).....................................................

γ).....................................................

δ).....................................................

ε) .....................................................

στ).....................................................

ζ).....................................................

η) Συνιστάται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται τεχνικοί υπάλληλοι όλων των αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων, των Ανεξάρτητων Αρχών και της Βουλής των Ελλήνων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εγγραφή στο Μητρώο, η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου, τα καθήκοντων των εγγεγραμμένων, τα πειθαρχικά αδικήματά τους και κάθε άλλο σχετικά με τα παραπάνω αναγκαίο θέμα.

9.- Ειδικά στις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, πέραν των ανωτέρω στις παραγράφους 1 έως 7, ισχύουν και τα ακόλουθα:

α) Για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του παρόντος Βιβλίου η αναθέτουσα Αρχή συγκροτεί, μετά από δημόσια κλήρωση, με απόφασή της, Επιτροπή Διαγωνισμού, που αποτελείται από τρία μέλη. Δύο από τα μέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου που έχουν εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης και ένας εξ αυτών ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του.

β) Κατ’ εξαίρεση η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να συγκροτείται από πέντε μέλη, αν κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής η προς ανάθεση σύμβαση είναι πολύπλοκη και απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία. Τέσσερα από τα μέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι, με τους αναπληρωτές τους εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης η΄ της προηγούμενης παραγράφου και με εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, εκ των οποίων ένας ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του.

γ) Ένα από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού με τον αναπληρωτή του υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μετά από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας Αρχής. Ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. προκύπτει από δημόσια κλήρωση που διενεργείται στο Τ.Ε.Ε. με βάση κατάλογο που συντάσσεται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης ανά κατηγορία κύριας μελέτης κατ’ έτος. Αν το Τ.Ε.Ε. δεν ανταποκριθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή πρόσωπο μέλος του Τ.Ε.Ε..

δ) Σε περιπτώσεις ανάθεσης συμβάσεων με ιδιαίτερα σύνθετο, πολύπλοκο και εξειδικευμένο αντικείμενο, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύωννα καθορίζονται πρόσθετα προσόντα που πρέπει να πληρούν τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση των όσων ορίζονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄.

ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην περίπτωση η΄ της παραγράφου 8.

10.- Πριν από τις κληρώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 8 και 9 προηγείται η δημοσιοποίηση των στοιχείων της σύμβασης, στην ιστοσελίδα του κυρίου του έργου και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η κλήρωση διενεργείται υποχρεωτικά με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 118, μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του μητρώου της περίπτωσης η' της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με βάση την έδρα της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 ή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9, κατά περίπτωση. Άρνηση εκτέλεσης των καθηκόντων συνιστά πειθαρχικό αδίκημα του υπαλλήλου και διώκεται κατά τις οικείες διατάξεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).

 

B. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.

Γ. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β΄)

Δ.- Την υπ΄ αριθμ. Εγκύκλιο του ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ οικ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0ΧΖΕ2): Εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 << Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση >>.

Ε. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΤ. Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Την ανάγκη ανάδειξης δύο μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) τεχνικών υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ, τα οποία προκύπτουν μετά απο κλήρωση και μαζί με έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ απαιτούνται για τη συγκρότηση του γνωμοδοτικού Οργάνου διεξαγωγής όλων των διαγωνισμών μελετών (ανοιχτών και συνοπτικών), καθώς και τυχόν επαναλήψεις αυτών. Η συγκρότηση του ανωτέρω τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.

Ζ.- Σύμφωνα με το άρθρο 376 παρ. 10 του ν. 4412/2016, μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης η΄ της παρ. 8 του άρθρου 221, στην οποία προσδιορίζεται και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Μητρώου, οι επιτροπές διαγωνισμών στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, συγκροτούνται από τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα της υποπερίπτ. (αα) (τεχνικοί υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με εμπειρία τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν τις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών) της περίπτ. (β) της παραγράφου 8 του άρθρου 221, κατά τις κείμενες διατάξεις. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, δεν ανατίθενται συμβάσεις δημοσίων έργων της παραγράφου1 του άρθρου 50.

Η. Με την παράγραφο 15 του άρθρου 47 του ν. 4472/2017 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 και μετατίθεται η ένταξη των έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που διενεργούν οι ανθέτουσες αρχές στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ και επιλέγεται η σταδιακή ένταξη αυτών.

Θ. Το υπ. Αριθμ. 11781/19-06-2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που αιτείται τον ορισμό εκπροσώπων του ΤΕΕ.

 

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών την 28/06/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. θα διεξάγει δημόσια κλήρωση, στα γραφεία της, στην Δ/νση Διοικητήριο Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη Γραφείο 4102, για την ανάδειξη των απαιτούμενων τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, που θα συγκροτήσουν μαζί με τον εκπρόσωπο του ΤΕΕ το Γνωμοδοτικό Όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού Μελετών) που θα διενεργεί τις διαδικασίες σύναψης όλων των δημοσίων συμβάσεων μελετών, καθώς και τυχόν επαναλήψεις αυτών, κατά το χρονικό διάστημα από την συγκρότησή του έως την 31.12.2017 ή μέχρι την απαιτούμενη ολοκλήρωσή τους σε περίπτωση που έχει ξεκινήσει η διαδικασία.

Η κλήρωση θα γίνει παρουσία τριών υπαλλήλων της Υπηρεσίας: 1) Καρέτσος Αναστάσιος Μηχανολόγος Μηχανικός 2) Φωτόπουλος Ευθύμιος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. και 3) Καραγιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε..

 

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γρεβενών.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά