Συνεδρίαση -- 26η 2017 -- Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 26η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 02 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ενδοδικαστική Συμβιβαστική επίλυση των διαφορών από την με αριθμ. κατάθεση ΑΓ352/11.06.2015 αγωγή της εταιρείας “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.” κατά του Δήμου Γρεβενών για την εκτέλεση του έργου “Αναπλάσεις χώρων” αντί του ποσού των 36.680,56 € πλέον Φ.Π.Α.

Πληροφορίες: Κοτσίδας Δημήτριος

 

Ο Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι για τη λήψη της σχετικής απόφασης απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Γρεβενών, λόγω φόρτου εργασίας, κατέθεσε την απαιτούμενη γνωμοδότηση επί του θέματος στις 31-10-2017. Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στις 1-11-2017 απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση με τις απόψεις της υπηρεσίας, ημερομηνία που δεν επαρκούσε για την έκδοση πρόσκλησης και την επίδοσή της – γνωστοποίηση στους συμβούλους στην προθεσμία των τριών (3) πλήρεις ημερών για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 4 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) έως την Δευτέρα 6-11-2017, που ο Δήμος πρέπει να παραστεί στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης προσκομίζοντας την σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Από την μη έγκαιρη λήψης απόφασης και κατάθεση αυτής στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης είναι δυνατόν να προκληθεί σοβαρή οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο μας.

Ύστερα από τα ανωτέρω, το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνονται κατεπείγοντα διότι 1ον ο Δήμος έως την Δευτέρα 6-11-2017 και ώρα 09.00 πρέπει να παραστεί στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης και 2ον την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων του Δήμου Γρεβενών και συνεπώς χρειάζεται η σύγκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά