Συνεδρίαση -- 28η 2017 -- Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 28η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Γραφείο Δημάρχου

Θέμα 1ο

Ορισμός οργανωτικής επιτροπής για το 2ο Συνέδριο Απανταχού Γρεβενιωτών

Θέμα 2ο

Ονοματοθεσία πάρκου της πόλης των Γρεβενών


Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο

Επανακαθορισμός του εξωτερικού χρωματισμού των ΤΑΞΙ, σύμφωνα με την αριθμ. 23/2017 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 4ο

Τροποποίηση του ορίου του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την αριθμ. 24/2017 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα 5ο

Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την αριθμ. 25/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ.

Θέμα 6ο

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών για την συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 7ο

Διαγραφή χρεών και μεταφορά οφειλών από τους Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Γρεβενών

Θέμα 8ο

Ανάκληση της αριθμ. 624/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με ανταλλαγή δημοτικής έκτασης του αγροκτήματος Ποντινής με ιδιόκτητη έκταση στην Τ.Κ. Ποντινής Δήμου Γρεβενών (νέο αίτημα κ. Χαράλαμπου Αβραμίδη του Παρασκευά)

Θέμα 9ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου μαθητικής εστίας ετών 2017 – 2018” (για την περίοδο από 01-10-2017 έως και 24-10-2017)

Θέμα 10ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Ηχητική κάλυψη εθνικών – τοπικών εορτών και λοιπών εκδηλώσεων του Δήμου”

Θέμα 11ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια”

Θέμα 12ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Προμήθεια μίσθωσης μηχανημάτων” Πυροπροστασία 2017 (Ανάδοχος Τοπαλίδης Κωνσταντίνος)

Θέμα 13ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Προμήθεια μίσθωσης μηχανημάτων” Πυροπροστασία 2017 (Ανάδοχος Κλωνάρας Παναγιώτης)

Θέμα 14ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Προμήθεια μίσθωσης μηχανημάτων” Πυροπροστασία 2017 (Ανάδοχος Στάμος Ιωάννης)

Θέμα 15ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Προμήθεια μίσθωσης μηχανημάτων” Πυροπροστασία 2017 (Ανάδοχος Στάμος Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε.)

Θέμα 16ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Προμήθεια μίσθωσης μηχανημάτων” Πυροπροστασία 2017 (Ανάδοχος Στάθης Ιωάννης)

Θέμα 17ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Προμήθεια μίσθωσης μηχανημάτων” Πυροπροστασία 2017 (Ανάδοχος ΑΦΟΙ Καραφυλλίδη Ο.Ε.)

Θέμα 18ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Προμήθεια μίσθωσης μηχανημάτων” Πυροπροστασία 2017 (Ανάδοχος Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος)

Θέμα 19ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Προμήθεια μίσθωσης μηχανημάτων” Πυροπροστασία 2017 (Ανάδοχος ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ)

Θέμα 20ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Προμήθεια μίσθωσης μηχανημάτων” Πυροπροστασία 2017 (Ανάδοχος ΑΦΟΙ Καρατάση Ο.Ε.)

Θέμα 21ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας” (για την περίοδο από 20-08-2017 έως 20-10-2017)

Θέμα 22ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Δαπάνη καθαριότητας Μαθητικής Εστίας (άρ. 61 Ν.3979/2011)” (μηνός Οκτωβρίου)

Θέμα 23ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου μαθητικής εστίας ετών 2017 – 2018” (για την περίοδο από 25-10-2017 έως και 31-10-2017)

Θέμα 24ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού”

Θέμα 25ο

Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας “Καθαρισμός της Μαθητικής Εστίας για το έτος 2018”Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 26ο

Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Γρεβενών έτους 2018

Θέμα 27ο

Έγκριση υποβολής πρότασης πράξης στο Πρόγραμμα “Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020” (Π.Α.Α. 2014-2020) στο μέτρο 4.3.4. Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική γη και της δασοκομίας με τίτλο πράξης: “Βελτίωση αγροτικών δρόμων πρόσβασης προς κτηνοτροφικές μονάδες Τ.Κ. Φελλίου”

Θέμα 28ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δ.Δ. Σαρακήνας” (Α.Μ. 04/2009)

Θέμα 29ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης Τ.Δ. Μοναχιτίου” (Α.Μ. 71/2010)

Θέμα 30ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση πεζοδρομίων – κρασπεδορείθρων του Δήμου” (Α.Μ. 15/2015)

Θέμα 31ο

Ηλεκτροδοτήσεις Δημοτικών Κτιρίων (Ηλεκτροδότηση οικίσκου αντλιοστασίου στην Τ.Κ. Αμυγδαλεών -περιοχή Αγία Τριάδα)


Ειδικά Θέματα

Θέμα 32ο

Ίδρυση Εσπερινού Γυμνασίου στο Δήμο ΓρεβενώνΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά