Συνεδρίαση -- 30η 2017 -- Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 30η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 04 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Θέμα 1ο

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) και του Δήμου Γρεβενών με αντικείμενο: “Ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας του Δήμου Γρεβενών από τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.”

Πληροφορίες: Μησυρλιάδου Μαγδαληνή

Εισηγητής: Κιάκας Ζήσης Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο

Έγκριση του 33ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Πληροφορίες: Τολίκα Ευδοξία

Θέμα 3ο

Καθορισμός του Δικαιώματος επί εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη υδάτων για το έτος 2018 και εφεξής, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Πληροφορίες: Καραμήτρος Βασίλειος

Θέμα 4ο

Καθορισμός του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για το έτος 2018 και εφεξής, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Πληροφορίες: Καραμήτρος Βασίλειος

Θέμα 5ο

Καθορισμός του Δικαιώματος Ενταφιασμού για το έτος 2018 και εφεξής, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Πληροφορίες: Καραμήτρος Βασίλειος

Θέμα 6ο

Καθορισμός του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Ακινήτων (Δ.Φ.) για το έτος 2018 και εφεξής, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Πληροφορίες: Καραμήτρος Βασίλειος

Θέμα 7ο

Καθορισμός του Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2018 και εφεξής, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Πληροφορίες: Καραμήτρος Βασίλειος

Θέμα 8ο

Συμπλήρωση και μερική τροποποίηση της αριθμ. 384/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών αναφορικά με α) αίτημα της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. σχετικά με την μίσθωση δημοτικής έκτασης 500τ.μ. στην περιοχή εντός οικισμού Ποντινής του Δήμου Γρεβενών και β) σύνταξη ή μη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της εταιρείας και αποζημίωση λόγω αυθαίρετης χρήσης δημοτικής έκτασης

Πληροφορίες: Γεωργιάδου Δέσποινα

Θέμα 9ο

Δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Σπηλαίου (αίτημα Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών)

Πληροφορίες: Γεωργιάδου Δέσποινα

Θέμα 10ο

Εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση των διαφορών επί της 68/2016 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας Αφοί Δανίτσα Ο.Ε. κατά του Δήμου Γρεβενών ποσού ύψους 31.903,90 € για εκτέλεση έργων στον πρώην Δήμο Γόργιανης”.

Πληροφορίες: Αθανασιάδης Θεμιστοκλής

Εισηγητής:Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 11ο

Έγκριση της διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από τον Δήμο Γρεβενών και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων

Πληροφορίες: Σιέμου Κάρμεν

Θέμα 12ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Υγειονομική έκθεση Ιαματικού Φυσικού Πόρου Πηγών Κιβωτού”

Πληροφορίες: Δασκάλου Ειρήνη

Θέμα 13ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση – βελτίωση βατότητας του δασικού οδικού δικτύου του Δήμου” (ανάδοχος Αφοί Καρατάση Ο.Ε.)

Πληροφορίες: Νάζου Ευαγγελίτσα

Θέμα 14ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση – βελτίωση βατότητας του δασικού οδικού δικτύου του Δήμου” (ανάδοχος ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ)

Πληροφορίες: Νάζου Ευαγγελίτσα

Θέμα 15ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση – βελτίωση βατότητας του δασικού οδικού δικτύου του Δήμου” (ανάδοχος Κλωνάρας Παναγιώτης)

Πληροφορίες: Νάζου Ευαγγελίτσα

Θέμα 16ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση – βελτίωση βατότητας του δασικού οδικού δικτύου του Δήμου” (ανάδοχος Παπακώστας Φ. Νικόλαος)

Πληροφορίες: Νάζου Ευαγγελίτσα

Θέμα 17ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση – βελτίωση βατότητας του δασικού οδικού δικτύου του Δήμου” (ανάδοχος Μπασαγιάννης Ο.Ε.)

Πληροφορίες: Νάζου Ευαγγελίτσα

Θέμα 18ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων Δήμου (Μαθητική Εστία)” (ανάδοχος Πίττας Αθανάσιος)

Πληροφορίες: Νάζου ΕυαγγελίτσαΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εισηγητής:

Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

Θέμα 19ο

Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (1ου Σ.Π.) της μελέτης με τίτλο: “Περιβαλλοντική μελέτη για το σχέδιο χωρικής οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Κοινότητας Δοτσικού, Νομού Γρεβενών”

Πληροφορίες: Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος

Θέμα 20ο

Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (1ου Σ.Π.) της μελέτης με τίτλο: “Πολεοδομική μελέτη για το σχέδιο χωρικής οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Κοινότητας Δοτσικού, Νομού Γρεβενών”

Πληροφορίες: Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος

Θέμα 21ο

Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (1ου Σ.Π.) της μελέτης με τίτλο: “Γεωλογική μελέτη για το σχέδιο χωρικής οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Κοινότητας Δοτσικού, Νομού Γρεβενών”

Πληροφορίες: Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος

Θέμα 22ο

Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (1ου Σ.Π.) της μελέτης με τίτλο: “Χωροταξική μελέτη για το σχέδιο χωρικής οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Κοινότητας Δοτσικού, Νομού Γρεβενών”

Πληροφορίες: Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος

Θέμα 23ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση επισκευή σιντριβανιών Δήμου Γρεβενών (έτους 2016)” (Α.Μ. 20/2016)

Πληροφορίες: Καραγιάννης Νικόλαος


Θέμα 24ο

Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικού εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική ανάπλαση τοπικής κοινότητας Εκκλησιών δημοτικής ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 58/2009)

Πληροφορίες: Γεωργιάδου Δέσποινα

Θέμα 25ο

Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Τσιμεντοστρώσεις Δ.Δ. Κοσματίου” (Α.Μ. 117/2008)

Πληροφορίες: Φωτόπουλος Ευθύμιος

Θέμα 26ο

Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση χώρου Νεκροταφείων Τ.Δ. Μηλιάς” (Α.Μ. 02/2009)

Πληροφορίες: Φωτόπουλος Ευθύμιος

Θέμα 27ο

Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Αποπεράτωση τσιμεντοστρώσεων Τ.Δ. Κοσματίου” (Α.Μ. 129/2009)

Πληροφορίες: Φωτόπουλος Ευθύμιος

Θέμα 28ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “Βελτίωση χλοοτάπητα Γηπέδων”

Πληροφορίες: Ματεντζίδης Ιωάννης – Κοπάνας Απόστολος

Θέμα 29ο

Επεκτάσεις Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού

Πληροφορίες: Ματεντζίδης Ιωάννης


Ειδικά Θέματα

Θέμα 30ο

Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Γρεβενών (Δ.Ε.Υ.Α.Γ.), αναφορικά με την 3η τροποποίηση - αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2017

Πληροφορίες: Τοτίδης Επαμεινώνδας

Εισηγήτρια: Τζουβάρα Φωτεινή Αντιδήμαρχος & Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Γ.


Attachments:
Download this file (Πρόσκληση 30-2017.doc)Πρόσκληση 30-2017.doc[ ]87 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά