Συνεδρίαση -- 33η 2017 -- Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 33η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 20 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Τριγώνης Χρήστος

Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 5182/09-10-2017 πρόσκλησης και με κωδικό “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ – 2017” για την υποβολή προτάσεων στον άξονα 2 “ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017” του χρηματοδοτικού προγράμματος: “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ”

Πληροφορίες: Τζήκα Όλγα – Κοπάνας Απόστολος

 

Ο Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την αριθμ. Πρωτ. 6788/12-12-2017 απόφασή του, σχετικά με την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 5182/09-10-2017 πρόσκλησης και με κωδικό “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ – 2017” για την υποβολή προτάσεων στον άξονα 2 “ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017” του χρηματοδοτικού προγράμματος: “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ”, μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων έως και την 21 Δεκεμβρίου 2017. Η ανωτέρω πρόταση γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου.

Ο Δήμος Γρεβενών προκειμένου να ενταχθεί στο Μέτρο 2. “Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού” συνέταξε μελέτη προμήθειας οργάνων, με σκοπό την αναβάθμιση για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών του Δήμου μας.

Ύστερα από τα ανωτέρω, το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνονται κατεπείγον και χρειάζεται η σύγκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι είναι άμεση η ανάγκη της πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Δήμου, για τη σωστή λειτουργία και ασφάλεια των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών. Δεδομένο ότι ο αριθμός των παιδικών χαρών που χρήζουν πιστοποίηση είναι μεγάλος, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν οι πιστώσεις του Δήμου Γρεβενών, κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή μας στην παραπάνω πρόσκλησης με σκοπό την ένταξή μας σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά