Συνεδρίαση -- 12η 2018 -- Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 30 Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 1ο

Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022

Θέμα 3ο

Έγκριση του 8ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 4ο

Καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών

Θέμα 5ο

Καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γρεβενών

Θέμα 6ο

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση του Δημάρχου Γρεβενών Γεωργίου Δασταμάνη και του Αντιδημάρχου Χρήστου Τριγώνη στην Αθήνα

Θέμα 7ο

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση της Δημοτικής Συμβούλου Αικατερίνης Πέτρου στην Αθήνα

Θέμα 8ο

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση του Αντιδημάρχου Ματθαίου Αδάμου στην Αθήνα

Θέμα 9ο

Αποδοχή τιμολογίων έτους 2017 (Τ.Ε. Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε.)

Θέμα 10ο

Διαγραφή οφειλής από μίσθωμα Λαϊκής Αγοράς ετών 2007 και 2008 για λόγους υγείας (αίτημα Νικολάου Γιαζιτζίδη)

Θέμα 11ο


Μείωση μισθώματος καταστήματος στην Τ.Κ. Περιβολίου Δήμου Γρεβενών (αίτημα Παναγιώτη Βράκα)

Θέμα 12ο

Παραχώρηση χρήσης του προκατασκευασμένου κτιρίου εντός του αύλειου χώρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή των Εργατικών κατοικιών Δήμου Γρεβενών (αίτημα Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών)

Θέμα 13ο

Έγκριση ή μη εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου της Τ.Κ. Κυπαρισσίου Δήμου Γρεβενών (αίτημα Βασιλείου Νέστορα του Θεοδώρου)

Θέμα 14ο

Έγκριση χρήσης του ακινήτου που στεγάζονται σήμερα οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου Γρεβενών με χειμερινή έδρα τη Λάρισα (Μετακινούμενες Ορεινές Κοινότητες) έως ότου ολοκληρωθεί η μεταστέγασή τους στο νέο κατάστημα

Θέμα 15ο

Έγκριση ή μη μίσθωσης ισογείου καταστήματος – γραφείου εντός της πόλης της Λάρισας για τη στέγαση των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με χειμερινή έδρα τη Λάρισα (Μετακινούμενες Ορεινές Κοινότητες)

Θέμα 16ο

Αποδοχή τιμολογίων έτους 2017

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 17ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Γρεβενών με χρήση γεωθερμίας” (Α.Μ. 41/2018)

Θέμα 18ο

Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών -Τακτοποιητικού εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση – Αναβάθμιση Οικισμού Τρικώμου”

Θέμα 19ο


Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Αποπεράτωση Ι.Ν. Νησίου” (Α.Μ. 105/2004)

Θέμα 20ο


Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Αγροτική οδοποιία Δήμου Αγίου Κοσμά” (Α.Μ. 21/2005)

Θέμα 21ο


Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή οδού Νεοχώρι - Δίπορο” (Α.Μ. 121/2006)

Θέμα 22ο


Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Οδοποιία 2006” (Α.Μ. 31/2007)

Θέμα 23ο


Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων ΤΕΕ Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 56/2007)

Θέμα 24ο


Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Αναπλάσεις χώρων Δήμου Θ. Ζιάκα” (Α.Μ. 02/2008)

Θέμα 25ο


Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση εξωτερικών επιφανειών 1ου Δημοτικού Σχολείου” (Α.Μ. 36/2008)

Θέμα 26ο

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή τριών στεγάστρων” (Α.Μ. 77/2008)

Θέμα 27ο


Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση Δημοτικών Σχολείων Δ.Δ. Κοσματίου και Τρικώμου” (Α.Μ. 84/2008)

Θέμα 28ο

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Ύδρευση οικισμού Ποντινής” (Α.Μ. 103/2008)

Θέμα 29ο


Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Διαμερισμάτων” (Α.Μ. 43/2009)

Θέμα 30ο


Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Βελτίωση Κοιμητηρίων Δ.Δ. Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 61/2009)

Θέμα 31ο

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση Δημαρχείου” (Α.Μ. 33/2010)

Θέμα 32ο


Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση γεώτρησης στη θέση Μετόχι Σπηλαίου” (Α.Μ. 73/2010)

Θέμα 33ο


Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση δρόμων από θεομηνίες Δ.Ε. Μεσολουρίου” (Α.Μ. 9/2011)

Θέμα 34ο


Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Εσωτερική οδοποιία νότιου τμήματος Δήμου Γρεβενών (έτους 2011) (Α.Μ. 43/2011)

Θέμα 35ο


Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση Οικισμού Κιβωτού” (Α.Μ. 46/2013)

Θέμα 36ο


Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δυτικού Β τμήματος του Δήμου” (Α.Μ. 24/2014)

Θέμα 37ο


Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών δυτικού τμήματος 2015” (Α.Μ. 9/2015)

Θέμα 38ο


Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ανατολικού τμήματος 2015” (Α.Μ. 10/2015)

Θέμα 39ο


Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση τσιμεντοστρώσεων του δυτικού τμήματος του Δήμου” (Α.Μ. 13/2015)

Θέμα 40ο


Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση τσιμεντοστρώσεων του ανατολικού τμήματος του Δήμου” (Α.Μ. 14/2015)

Θέμα 41ο


Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Θ.Ζιάκα και Αγίου Κοσμά” (Α.Μ. 23/2015)

Θέμα 42ο


Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Γρεβενών” (Α.Μ. 25/2015)

Θέμα 43ο


Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση καθιζήσεων καταπτώσεων οδών από έκτακτες ανάγκες” (Α.Μ. 15/2016)

Θέμα 44ο


Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση Βελτίωση Κοιμητηρίων του Δήμου” (Α.Μ. 33/2016)

Θέμα 45ο


Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση επισκευή αθλητικών υποδομών του Δήμου” (Α.Μ. 40/2016)

Θέμα 46ο


Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στη θέση “Λάτνα” και ανάδειξη μονοπατιού “Παλαιοκνίδη – Κρεμαστός” Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 65/2013)

Θέμα 47ο

Τροποποίηση Πίνακα Υλοτομίας Δημοτικού Δάσους “Τσερνόκι” Τοπικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

Θέμα 48ο


Περιορισμός βοσκής που προβλέπεται από τον Πίνακα Υλοτομίας των δασικών τμημάτων 4 και 7 των ετών 2018 και 2019 του Δημοτικού δάσους Γόργιανης της Τ.Κ Κηπουρείου Δήμου Γρεβενών, Ν. Γρεβενών

Θέμα 49ο


Περιορισμός βοσκής που προβλέπεται από τον Πίνακα Υλοτομίας των συστάδων 11α, 11,β, 12α και 16β και των Δ.Τ. 8 και 14 των ετών 2018 και 2019 του Δημοτικού δάσους Μικρολιβάδου Δήμου Γρεβενών, Ν. Γρεβενών


Ειδικά Θέματα

Θέμα 50ο

Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Γρεβενών (Δ.Ε.Υ.Α.Γ.), αναφορικά με την 1η τροποποίηση - αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2018.

Θέμα 51ο

Έγκριση του απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών» οικονομικού έτους 2017, όπως ψηφίστηκε με την αριθμ. 15/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Α. & Α.

Θέμα 52ο

Αποδοχή της πρότασης για συνεργασία στο πρόγραμμα “Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας” για την απασχόληση αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων στον Δήμο Γρεβενών
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά