Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων Δήμου Γρεβενών


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ :

 

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικών αγροτεμαχίων, για κάθε αγροτεμάχιο χωριστά.Η δημοπρασία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Γρεβενών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 05η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη για τις Τοπικές Κοινότητες Ζιάκα, Κέντρου , Κυδωνιών και Μυρσίνης Δήμου Γρεβενών και τις ώρες που αναγράφονται στο παρακάτω πίνακα.

 

 

Τοπωνύμιο -Αριθ-

Έκταση

Ημερ/νία

Ώρα έναρ-

Ώρα λή-

Ποσό

Τοπική Κοινότητα

μός

(στρεμ.)

Δημ/σίας

ξης

ξης

Εγγύησης

 

αγροτεμαχίου

 

 

δημ/σίας

δημ/σίας

 

 

 

 

Τετάρτη

 

 

 

Ζιάκα -

Κουλούρι

65,00

05-9-2018

9.00

10.00

91,00

Οικ.Ζιάκα

 

 

 

 

 

 

Ζιάκα

Αντζιές

8,00

05-9-2018

9.00

10.00

12,00

Οικ.Ζιάκα

 

 

 

 

 

 

Κέντρου-

Τεμ. 89

16,625

05-9-2018

10.10

11.00

24,00

Οικ.Νησί

 

 

 

 

 

 

Κέντρου-

Τεμ. 114

9,062

05-9-2018

10.10

11.00

13,00

Οικ.Αγαλαίοι

 

 

 

 

 

 

Κέντρου-

Τεμ. 167

12,313

05-9-2018

10.10

11.00

18,00

Οικ.Αγαλαίοι

 

 

 

 

 

 

Κέντρου-

Τεμ. 66

16,632

05-9-2018

10.10

11.00

24,00

Οικ.Κέντρου

 

 

 

 

 

 

Κυδωνιών-

Τεμ. 119

9,063

05-9-2018

11.10

12.00

13,00

Οικ.Λείψι

 

 

 

 

 

 

Κυδωνιών-

Τεμ. 258

5,125

05-9-2018

11.10

12.00

8,00

Οικ.Λείψι

 

 

 

 

 

 

Κυδωνιών-

Τεμ. 333

3,187

05-9-2018

11.10

12.00

5,00

Οικ.Λείψι

 

 

 

 

 

 

Κυδωνιών-

Τεμ. 332

2,250

05-9-2018

11.10

12.00

4,00

Οικ. Λείψι

 

 

 

 

 

 

Μυρσίνας-

Κατσέλης

10,00

05-9-2018

12.10

13.00

14,00

Οικ. Ασπρόκαμπος

 

 

 

 

 

 

Μυρσίνας-

Κρανιές

3,50

05-9-2018

12.10

13.00

5,00

Οικ.Ασπρόκαμπος

 

 

 

 

 

 

Μυρσίνας-

Περιβόλι

5,50

05-9-2018

12.10

13.00

8,00

Οικ.Ασπρόκαμπος

 

 

 

 

 

 


 

 

Η     τιμή ετησίου μισθώματος (πρώτη προσφορά) ορίζεται για τα ως άνω στα 14€/στρέμμα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι καλλιεργητές, κάτοικοι και δημότες των Τοπικών Κοινοτήτων

που βρίσκεται η καλλιεργούμενη έκταση.

 

Αν η Δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί, με τους ίδιους όρους και την ίδια Επιτροπή δημοπρασίας, ακριβώς τις ίδιες μέρες και ώρες της επόμενης εβδομάδας από την 1η δημοπρασία δηλαδή την 12η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη για τις Τοπικές Κοινότητες Ζιάκα, Κέντρου , Κυδωνιών και Μυρσίνης Δήμου Γρεβενών στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Γρεβενών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι καλλιεργητές , κάτοικοι και δημότες όλων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Γρεβενών.

 

Αν και η δεύτερη δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί, με τους ίδιους όρους και την ίδια Επιτροπή δημοπρασίας, ακριβώς τις ίδιες μέρες και ώρες της επόμενης εβδομάδας από τη 2η δημοπρασία δηλαδή την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη για τις Τοπικές Κοινότητες Ζιάκα, Κέντρου , Κυδωνιών και Μυρσίνης Δήμου Γρεβενών στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Γρεβενών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και δικαίωμα συμμετοχής έχει οιοσδήποτε.

 

Η      χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για όλα τα αγροτεμάχια σε έξι (6) καλλιεργητικές περιόδους , έως 31 Αυγούστου 2024.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι όσοι προσκομίσουν:

 

1.      Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθηκών του Τ.Π.&Δ., ποσού όπως αναγράφεται στον ως άνω πίνακα.

2.      Πιστοποιητικό δημοτικότητας και μόνιμης κατοικίας.

 

3.        Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Γρεβενών (Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας), τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του .

 

4.      Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 4.1.2.και 4.2.2. της διακήρυξης, τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του αντίστοιχα.

 

5.    Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας, τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

Η   διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. . 270/81 και τους όρους της αριθμ. 175/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο Περιουσίας του Δήμου Γρεβενών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες(αρμόδια υπάλληλος κα Βασιλοπούλου Μαριάνα ,Τηλέφωνο 24623 50886)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ :


Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικών αγροτεμαχίων, για κάθε αγροτεμάχιο χωριστά.Η δημοπρασία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Γρεβενών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 05η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη για τις Τοπικές Κοινότητες Ζιάκα, Κέντρου , Κυδωνιών και Μυρσίνης Δήμου Γρεβενών και τις ώρες που αναγράφονται στο παρακάτω πίνακα.Τοπωνύμιο -Αριθ-

Έκταση

Ημερ/νία

Ώρα έναρ-

Ώρα λή-

Ποσό

Τοπική Κοινότητα

μός

(στρεμ.)

Δημ/σίας

ξης

ξης

Εγγύησης


αγροτεμαχίουδημ/σίας

δημ/σίας

Τετάρτη
Ζιάκα -

Κουλούρι

65,00

05-9-2018

9.00

10.00

91,00

Οικ.ΖιάκαΖιάκα

Αντζιές

8,00

05-9-2018

9.00

10.00

12,00

Οικ.ΖιάκαΚέντρου-

Τεμ. 89

16,625

05-9-2018

10.10

11.00

24,00

Οικ.ΝησίΚέντρου-

Τεμ. 114

9,062

05-9-2018

10.10

11.00

13,00

Οικ.ΑγαλαίοιΚέντρου-

Τεμ. 167

12,313

05-9-2018

10.10

11.00

18,00

Οικ.ΑγαλαίοιΚέντρου-

Τεμ. 66

16,632

05-9-2018

10.10

11.00

24,00

Οικ.ΚέντρουΚυδωνιών-

Τεμ. 119

9,063

05-9-2018

11.10

12.00

13,00

Οικ.ΛείψιΚυδωνιών-

Τεμ. 258

5,125

05-9-2018

11.10

12.00

8,00

Οικ.ΛείψιΚυδωνιών-

Τεμ. 333

3,187

05-9-2018

11.10

12.00

5,00

Οικ.ΛείψιΚυδωνιών-

Τεμ. 332

2,250

05-9-2018

11.10

12.00

4,00

Οικ. ΛείψιΜυρσίνας-

Κατσέλης

10,00

05-9-2018

12.10

13.00

14,00

Οικ. ΑσπρόκαμποςΜυρσίνας-

Κρανιές

3,50

05-9-2018

12.10

13.00

5,00

Οικ.ΑσπρόκαμποςΜυρσίνας-

Περιβόλι

5,50

05-9-2018

12.10

13.00

8,00

Οικ.Ασπρόκαμπος


1 • τιμή ετησίου μισθώματος (πρώτη προσφορά) ορίζεται για τα ως άνω στα 14€/στρέμμα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι καλλιεργητές, κάτοικοι και δημότες των Τοπικών Κοινοτήτων

που βρίσκεται η καλλιεργούμενη έκταση.


Αν η Δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί, με τους ίδιους όρους και την ίδια Επιτροπή δημοπρασίας, ακριβώς τις ίδιες μέρες και ώρες της επόμενης εβδομάδας από την 1η δημοπρασία δηλαδή την 12η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη για τις Τοπικές Κοινότητες Ζιάκα, Κέντρου , Κυδωνιών και Μυρσίνης Δήμου Γρεβενών στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Γρεβενών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι καλλιεργητές , κάτοικοι και δημότες όλων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Γρεβενών.


Αν και η δεύτερη δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί, με τους ίδιους όρους και την ίδια Επιτροπή δημοπρασίας, ακριβώς τις ίδιες μέρες και ώρες της επόμενης εβδομάδας από τη 2η δημοπρασία δηλαδή την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη για τις Τοπικές Κοινότητες Ζιάκα, Κέντρου , Κυδωνιών και Μυρσίνης Δήμου Γρεβενών στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Γρεβενών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και δικαίωμα συμμετοχής έχει οιοσδήποτε.


   • χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για όλα τα αγροτεμάχια σε έξι (6) καλλιεργητικές περιόδους , έως 31 Αυγούστου 2024.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι όσοι προσκομίσουν:


 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθηκών του Τ.Π.&Δ., ποσού όπως αναγράφεται στον ως άνω πίνακα.

 2. Πιστοποιητικό δημοτικότητας και μόνιμης κατοικίας.


 1. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Γρεβενών (Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας), τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του .


 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 4.1.2.και 4.2.2. της διακήρυξης, τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του αντίστοιχα.


 1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας, τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

  • διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. . 270/81 και τους όρους της αριθμ. 175/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο Περιουσίας του Δήμου Γρεβενών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες(αρμόδια υπάλληλος κα Βασιλοπούλου Μαριάνα ,Τηλέφωνο 24623 50886)


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά