«Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου και ορισμός νέου»

Αριθμός Απόφασης -896/2018-

Ο ∆ήμαρχος Γρεβενών

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του ∆ημάρχου.

2.Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και ευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

3.Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως είχε ανατικατασταθεί με την παρ.3 ε΄ του άρθρου 3 Ν.4051/2012 (ΦΕΚ Α 40) και τροποποιηθεί με το άρθρο 9 της από 31.12.2012 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 256) η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4147/2013, και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 παρ.1 Ν.4483/2017,ΦΕΚ Α 107/31.7.2017.

4.Το γεγονός ότι ο ήμος Γρεβενών εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 τουΝ. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν Οκτώ [08] Αντιδήμαρχοι.

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήμου Γρεβενών [ΦΕΚ 2577/07-11-2011, τεύχος Β’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει].

6.Την υπ. αρ. 169/1-3-2017 απόφασή μας με την οποία ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του ∆ήμου Γρεβενών με θητεία από 1-3-2017 έως 31-8-2019 και τους μεταβιβάστηκαν οι σχετικές αρμοδιότητες.

7.Την υπ. αρ. πρωτ:12081/27-08-2018 αίτηση παραίτησης του Κων/νου Νικολακόπουλου από το αξίωμα του Αντιδημάρχου.

7.Την ανάγκη ανακατανομής των αρμοδιοτήτων των Αντιδημάρχων.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 

Α. Αποδέχεται την υπ. αρ. πρωτ:12081/27-08-2018 αίτηση παραίτησης του Κων/νου Νικολακόπουλου από το αξίωμα του Αντιδημάρχου.

Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας, τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Απόστολο Τζιουβάρα με θητεία από 27-8-2018 έως τη λήξη της δημοτικής αρχής με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 1. Εποπτεία των προβλεπόμενων από τον Ο.Ε.Υ. Υπηρεσιών, Δράσεων και προγραμμάτων του Δήμου που έχουν ως αρμοδιότητα την κοινωνική μέριμνα και υγεία των δημοτών

 2. Τη συνεργασία με τα νομικά πρόσωπα του δήμου που ασκούν αρμοδιότητες Κοινωνικής Πολιτικής.

 3. Οργάνωση της παροχής διοικητικής εξυπηρέτησης του πολίτη κατ' οίκον με την αποστολή υπαλλήλου του Δήμου, ιδιαίτερα σε δημότες που έχουν την ανάγκη αυτή ή μένουν μακριά από την έδρα του Δήμου.

 4. Μέριμνα για την απρόσκοπτη προσέλευση των πολιτών για εξυπηρέτηση στους δημόσιους χώρους.

 5. Συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των ΚΕΠ.

 6. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 7. Την ανάπτυξη και προώθηση του εθελοντισμού για έργα και πρωτοβουλίες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

 8. Μέριμνα για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων, την ίδρυση ή βελτίωση της λειτουργίας εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων καθώς και τη νόμιμη καλλιέργεια του φιλοζωικού ενδιαφέροντος των δημοτών όπως προβλέπουν οι διατάξεις, χωρίς τη ρύπανση δημοτικών χώρων.

 9. Εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

 10. Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.

 11. Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.

 12. Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

 13. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

 

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. απόφαση 169/2017
Δημάρχου Γρεβενών

Γ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού της πόλης των Γρεβενών ως πρωτεύουσα του νομού και να αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά