Πρόσκληση συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη Γρεβενών

Ο Δήμος Γρεβενών στα πλαίσια διοργάνωσης της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης 2018, που θα πραγματοποιηθεί από 10 Οκτωβρίου έως 16 Οκτωβρίου στην Δημοτική Κοινότητα Γρεβενών , καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζοντας –αποστέλλοντας (ταχυδρομικά-ηλεκτρονικά-μέσω Fax) τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Γρεβενών

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 21/09/2018 και ώρα 14:00.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4497/2017:

Α) 1.Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας (ΑΔΣ 368/2018) της παρούσης αγοράς. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς.

Οι εγκρίσεις δίνονται με κλήρωση ως εξής:

α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο,

β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,

γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας. Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α΄.

Οι φορείς λειτουργίας μπορεί να καθορίζουν υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για αδειούχους του άρθρου 45, δηλαδή για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης. Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45 δίδεται μία θέση ανά τέσσερα (4) μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45.

 

2. Στην Εμποροπανήγυρη Γρεβενών μπορούν να συμμετάσχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.

Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών.

Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να συμμετέχει στις αγορές των δήμων όλης της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει:

α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,

β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,

γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,

δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,

ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

 

3. Τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη είναι τα εξής:

 

Ασημικά, φο μπιζού, βιβλία, είδη λαϊκής τέχνης, είδη δώρων, είδη οικιακής χρήσης, είδη προικός, εκκλησιαστικά είδη, μουσικά όργανα είδη ένδυσης και υπόδησης, παιδικά παιχνίδια κάθε είδους, είδη παντοπωλείου-ψιλικά, παραδοσιακά γλυκά, ψησταριές.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ

Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, υποβάλλει στο Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης:

Α) Αίτηση του ενδιαφερομένου

Β) Την βεβαίωση δραστηριοποίησης ή την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει

Γ) Πιστοποιητικό υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων

Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του κανονισμού λειτουργίας της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης του Δήμου

Ε)Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι είναι υπεύθυνος για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις της εκδήλωσης μέχρι το κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) του Δήμου και ότι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις τηρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας

Πέραν της καθορισμένης προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας σύμφωνα με τον κανονισμό εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων ο οποίος αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής.

Στη συνέχεια

-Θα ελεγχθεί αυτεπάγγελτα η δημοτική ενημερότητα

-Θα εκδοθεί κατάλογος των συμμετεχόντων και ανάρτηση στο δημοτικό κατάστημα Γρεβενών

-Θα γίνει καταβολή των τελών από τους επιλεγέντες στο Ταμείο του Δήμου ή στο λογαριασμό του Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς.

-Θα γίνει παραλαβή της έγκρισης συμμετοχής από το Τμήμα τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου προσκομίζοντας αποδεικτικό κατάθεσης των τελών .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Τοπικής οικονομικής Ανάπτυξης του δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2462025630.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά