Συνεδρίαση -- 23 2018 -- Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 23η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Γρεβενών έτους 2018

Πληροφορίες: Τολίκα ΕυδοξίαΟ Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.

Κατά την τακτική συνεδρίαση στις 24-09-2018 με κατεπείγουσα απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή συνέταξε την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018 του Δήμου Γρεβενών σύμφωνα με τις οδηγίες και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των Ο.Π.Δ. του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για τη συγκεκριμένη αναμόρφωση απαιτείται η τροποποίηση των πινάκων μέσω της εταιρείας OTS, η οποία προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνταν για την εξαγωγή των νέων πινάκων από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την έγκριση του αναμορφωμένου Ο.Π.Δ. 2018, με μέριμνα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας να υποβληθούν στο Παρατηρητήριο, με καταληκτική ημερομηνία την 30-09-2018.

Ύστερα από τα ανωτέρω, το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται κατεπείγον και χρειάζεται η σύγκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι το σύνολο των Ο.Π.Δ. 2018 θα πρέπει να έχουν αναμορφωθεί και περιέλθει στο Παρατηρητήριο το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2018.

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κα Παρασκευή Τόπη.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά