ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΡΟΣΒΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του ισογείου Δημοτικού Καταστήματος μετά του υπογείου της Τ.Κ. Προσβόρου Δήμου Γρεβενών, εμβαδού 94,40 τ.μ., με χρήση συμβατή με αυτή της οικοδομικής του άδειας δηλαδή ως κατάστημα-καφέ, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς δέκα (10,00) ευρώ μηνιαίως και για χρονικό διάστημα έξι [6] ετών.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γρεβενών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον των μελών της Αρμόδιας Επιτροπής την 19η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. . Αν η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και τη ίδια ώρα της επόμενης εβδομάδας, με τους ίδιους όρους και την ίδια Επιτροπή δημοπρασίας την 26η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ..


Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι όσοι προσκομίσουν:

  1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθηκών του Τ.Π.&Δ., ποσού δώδεκα (12,00) ευρώ.

  2. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Γρεβενών( Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας), τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του .

  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 3.2.3 της διακήρυξης, τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του .

  4. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας, τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

  5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

  6. Φορολογική Ενημερότητα,τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

  7. Ασφαλιστική Ενημερότητα,τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και τους όρους της αριθμ. 162/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο Περιουσίας του Δήμου Γρεβενών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες(αρμόδια υπάλληλος κα Βασιλοπούλου Μαριάνα ,Τηλέφωνο 24623 50886)

Attachments:
Download this file (prosvoro-diakiriksi.pdf)prosvoro-diakiriksi.pdf[ ]257 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά