Συνεδρίαση -- 24 2018 -- Δημοτικού Συμβουλίου


Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 24η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο

Λύση της “Αν.Δη.Γ. Α.Ε. ΟΤΑ”, ορισμός εκκαθαριστών και μεταφορά του προσωπικού στο Δήμο Γρεβενών

Θέμα 2ο

Καταβολή των οφειλών της “Αν.Δη.Γ. Α.Ε. ΟΤΑ” από τον Δήμο Γρεβενών κατά τον λόγο της συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο της Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 9 του αριθμ. 109 Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το αριθμ. 220 του Ν. 4555/19-7-2018

Θέμα 3ο

Έγκριση του σχεδίου τουριστικής προβολής του Δήμου Γρεβενών για το 2018


Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Θέμα 4ο

Έγκριση δέσμευσης Δημοτικού Συμβουλίου για αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Γρεβενών


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 5ο

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 303.700,00 € από πιστώσεις Π.Δ.Ε. έτους 2018 ΣΑΕΠ 505/6 για την εκτέλεση του έργου «IT CULTURE, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, GRAL 2014-20» και έγκριση του 24ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 6ο

Έγκριση του 25ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 7ο

Έγκριση του 26ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 8ο

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 203.000,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών -Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙΙ, της Πράξης: “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Γρεβενών” και έγκριση του 27ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 9ο

Έγκριση καταβολή εξόδων για μετακίνηση αιρετών στην Αθήνα

Θέμα 10ο


Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Έδεσσα για συμμετοχή στη διημερίδα του Δήμου Έδεσσας και του Ελληνικού Δικτύου Πόλεων με ποτάμια.

Θέμα 11ο


Έγκριση μετακίνησης αιρετών στον Μυστρά για συμμετοχή σε διήμερο συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα: “Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων & η εφαρμογή των Περιφερειακών Σχεδίων”

Θέμα 12ο


Έγκριση μετακίνησης αιρετών στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Δ.Ι.Π.Ε. (Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας)

Θέμα 13ο

Διαγραφή Βεβαιωτικών Καταλόγων μετά από δικαστική απόφαση και επαναβεβαίωση των αντίστοιχων ποσών με τη σύνταξη νέων Φορολογικών Καταλόγων στο όνομα της κ. Αικατερίνης Μπουραλέκου για την καταβολή διαφοράς από μισθώματα δημοτικών ακινήτων

Θέμα 14ο


Έγκριση μίσθωσης ισογείου καταστήματος – γραφείου εντός της πόλης του Τυρνάβου για τη στέγαση των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με χειμερινή έδρα τον Τύρναβο (Μετακινούμενες Ορεινές Κοινότητες)

Θέμα 15ο


Εξέταση αιτήματος της κ. Κουρτίδου Χρυσούλας του Ζαφείρη για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης εμβαδού 4.989,90 μ2 που αποτελεί τμήμα του αριθμ.674 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Ελευθέρου, για τη δημιουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Θέμα 16ο

Έγκριση για δωρεάν παραχώρηση του παλιού Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Οροπεδίου (αίτημα Εκπολιτιστικού Συλλόγου Οροπεδίου Γρεβενών)

Θέμα 17ο

Έγκριση για αγορά τμήματος αγροτεμαχίων που έχουν καταληφθεί από την κατασκευή του έργου “Κατασκευή Περιφερειακού δρόμου στον οικ. Πόρου” με αριθμό μελέτης 85/2007 (αιτήματα Βάιας Γιούλα, Αθηνάς Γιούλα και Αριστείδη Ταγάρα)

Θέμα 18ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκπόνηση master plan ανάπτυξης ιαματικού φυσικού πόρου Κιβωτού Γρεβενών»

Θέμα 19ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο:«Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας»

Θέμα 20ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο:«Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου – εστιατορίου Μαθητικής Εστίας ετών 2018-2019»

Θέμα 21ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο:«Δαπάνη καθαριότητας Μαθητικής Εστίας (άρθρο 61 Ν.3979/2011)»

Θέμα 22ο

Έγκριση πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής των υπηρεσιών για τις επισκευές των μεταφορικών μέσων και των μηχανημάτων έργου και Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής των υπηρεσιών για τις υπηρεσίες των χλοοκοπτικών μηχανημάτων

Θέμα 23ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας για τη μεταφορά των πολιτών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας

Θέμα 24ο

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής των υπηρεσιών με τίτλο: “Έλεγχος διαχειριστικής χρήσης 2017”

Θέμα 25ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Εργασία μυοκτονίας”

Θέμα 26ο

Έγκριση για την τουριστική προβολή του Δήμου Γρεβενών στα περιοδικά ASTRA AIRLINES και PHILOXENIA

Θέμα 27ο


Νομιμοποίηση του Δημοτικού Ταμία - Προϊσταμένου της Ταμειακής Υπηρεσίας κ. Αποστολίδη Γεωργίου του Χρήστου ως εκπροσώπου του Δήμου Γρεβενών για τις συναλλαγές με την Τράπεζα της Ελλάδος που αφορούν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων


Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 28ο

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ’ Κατηγορίας Δ. Θ.: “Κλέφτη Πηγάδι” Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών Δήμου Γρεβενών» και ανάκληση της αριθμ. 147/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών

Θέμα 29ο

Τροποποίηση της αριθμ. 524/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 5182/09-10-2017 πρόσκλησης και με κωδικό “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ - 2017” για την υποβολή προτάσεων στον άξονα 2 “ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017” του χρηματοδοτικού προγράμματος “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ”, με τίτλο πράξης: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ”.»

Θέμα 30ο

Ορισμός ομάδας έργου για το πρόγραμμα IT CULTURE “Ανάπτυξη και προώθηση πολιτιστικών τουριστικών προορισμών μέσω ψηφιακών εργαλείων”

Θέμα 31ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση – ανακατασκευή γηπέδου Γρεβενών”

Θέμα 32ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”

Θέμα 33ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Οροπεδίου Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Κοσμά”

Θέμα 34ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου “Αποκατάσταση αγροτικού δρόμου στη θέση Πηγαδάκια Οικισμού Πόρου” (Α.Μ. 12/2015)

Θέμα 35ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου “Αποπεράτωση Ι.Ν. Νησίου” (Α.Μ. 105/2004)

Θέμα 36ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου “Κατασκευή Περιφερειακού δρόμου Οικισμού Πόρου” (Α.Μ. 85/2007)

Θέμα 37ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου “Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση Οικισμού Κιβωτού” (Α.Μ. 46/2013)

Θέμα 38ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου “Ανάπλαση χώρων Δ.Δ. Δήμου Θ. Ζιάκα” (Α.Μ. 2/2008)

Θέμα 39ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου “Συντήρηση Δημαρχείου” (Α.Μ. 33/2010)

Θέμα 40ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου “Συντήρηση Δημοτικών Σχολείων Δ.Δ. Κοσματίου – Τρικώμου” (Α.Μ. 84/2008)

Θέμα 41ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου “Κατασκευή οδού Νεοχώρι Δίπορο” (Α.Μ. 121/2006)

Θέμα 42ο

Υλοτομία του δασικού τμήματος 7 του δημοτικού δάσους Ζιάκα Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα


Ειδικά Θέματα

Θέμα 43ο

Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Γρεβενών (Δ.Ε.Υ.Α.Γ.), αναφορικά με την 3η τροποποίηση - αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2018.

Θέμα 44ο

Έγκριση της συνδιοργάνωσης θεματικής έκθεσης του Δήμου Γρεβενών με τα ΓΑΚ Αρχεία Ν. Γρεβενών


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά