Δημοπρασία εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης στον οικισμό Δοξαρά Δήμου Γρεβενών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ :


Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικής
έκτασης στον οικισμό Δοξαρά Δήμου Γρεβενώνκαι συγκεκριμένα τμήματος του αριθμού τεμαχίου 335
της διανομής του έτους 1936 αγροκτήματος Δοξαρά Δήμου Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας
Γρεβενών,εκτάσεως 5 στρεμμάτων όπως αυτή αποτυπώνεται , στο από Μάρτιο 1996 τοπογραφικό
διάγραμμα, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως καλλιεργήσιμη έκταση. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Γρεβενών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
ενώπιον των μελών της αρμόδιας Επιτροπής την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. εώς 11:00π.μ.. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι καλλιεργητές, κάτοικοι
και δημότες του οικισμού που βρίσκεται η καλλιεργούμενη έκταση.Αν η Δημοπρασία αποβεί άγονη
θα επαναληφθεί, με τους ίδιους όρους και την ίδια Επιτροπή δημοπρασίας, την 7η του μηνός
Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. εώς 11:00π.μ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Γρεβενών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και
δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι καλλιεργητές , κάτοικοι και δημότες του Δήμου Γρεβενών.Αν και η
δεύτερη δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί, με τους ίδιους όρους και την ίδια Επιτροπή
δημοπρασίας την 14η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. εώς
11:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Γρεβενών στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου και δικαίωμα συμμετοχής έχει οιοσδήποτε.
Η τιμή ετησίου μισθώματος (πρώτη προσφορά) ορίζεται στα 14€/στρέμμα.
Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη , αρχομένης από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι όσοι προσκομίσουν:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο
Σύστασης Παρακαταθηκών του Τ.Π.&Δ., στο ποσό των επτά (7) ευρώ.
2. Πιστοποιητικό δημοτικότητας και μόνιμης κατοικίας.
3. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Γρεβενών (Βεβαίωση Δημοτικής
Ενημερότητας), τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του .
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 4.2.και 4.6 της
διακήρυξης, τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του αντίστοιχα.
5. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας, τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.
Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και τους όρους
της αριθμ. 223/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο
Περιουσίας του Δήμου Γρεβενών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες(αρμόδια υπάλληλος κα
Βασιλοπούλου Μαριάνα ,Τηλέφωνο 24623 50886)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά