Ανακοίνωση κληρώσεων για Επιτροπές Παραλαβής Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του N.4257/2014 (ΦΕΚ 14.4.2014) , που ορίζει ότι η σύσταση των επιτροπών παραλαβής των έργων γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.

3.Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Εγκύκλιου του ΥΠ.Δ.Μ.ΗΛ.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β): «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»

4. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/11 (ΦΕΚ 2540 Β/7-11-2011) : Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων).

5. Την υπ' αριθ. Εγκύκλιο του ΥΠ.Δ.Μ.ΗΛ.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-11 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ): Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων)

6. Την υπ' αριθ. Εγκύκλιο του ΥΠ.Δ.Μ.ΗΛ.Δ.. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».

7.To άθρο 16 Π/Δ 171/1987 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8.Τα άθρα 73 και 75 του Ν 3669/2008.

9.Το με αριθμ. πρωτ.16916 /28-4-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

10 .Το υπ’ αριθ. Πρωτ .οικ 20223 /1375/ Εγκύκλ 16 / 25 -04-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας περί « Σύστασης Επιτροπής Παραλαβής έργων -Κοινοποίηση του άρθρου61 του Ν4257/2014»

11. Το υπ’ αριθ. Πρωτ .οικ 23442/1594 / Εγκύκλ 205 /13-05-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας περί «Ρυθμίσεις αρμοδιοτήτων Υπουργείου Εσωτερικών».

12.Τα με αριθμ. Πρωτ.6593 /17-06-2014 και 8066/24-7-2014 έγγραφα του Δήμου Δεσκάτης .

13.Το με αριθμ. πρωτ.16992 /12-06-2014 έγγραφο του Δήμου Γρεβενών.

14. Έκδοση ν. 4380 / 2016 (ΦΕΚ 66 / Α / 15.04.2016) σχετικά με την αναστολή έναρξης ισχύος του Μέρους Β΄ του ν. 4281 / 2014 (ΦΕΚ 160 / Α).

15. Τον Ν 4403 / 2016 (α 125) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και...

16. Τον N. 4412 / 2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014 / 24 / ΕΕ και 2014 / 25 / ΕΕ) το άρθρο 376 μεταβατικές διατάξεις παρ. 2, διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της παραγράφου 1. οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξής τους, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 379.

17. Τον Ν. 4412 / 2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014 / 24 / ΕΕ και 2014 / 25 / ΕΕ).

18. Την ανάγκη ανάδειξης μελών τακτικών και αναπληρωτών για τη συγκρότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο των επιτροπών παραλαβής έργων για τα παρακάτω έργα:

 

1. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ », με αριθμ. μελ. 22/2016, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 12.500,00 € δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €.

 

2. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ », με αριθμ. μελ. 37/2013, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 68.000,00 € δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €.

 

3. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου « ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ – ΕΠΑΛ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ », με αριθμ. μελ. 28/2017, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 223.160,01 € δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €.

 

4. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΜΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ », με αριθμ. μελ. 64/2012, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 151.000,00 € δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €.

 

5. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ », με αριθμ. μελ. 43/2009, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 206.849,00 € δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €.

 

6. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου « ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2015) », με αριθμ. μελ. 22/2015, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 100.000,00 € δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €.

 

Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και οι επιβλέποντες των έργων δεν δύνανται να είναι μέλη της επιτροπής παραλαβής.

 

Η ανωτέρω Επιτροπή θα αποτελείται για έργα προϋπολογισμού μικρότερα του 1.000.000 Ε από δύο υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε Μηχανικών η ενός Υπαλλήλου κατηγορίας Π.Ε Μηχανικών και ενός υπαλλήλου κατηγορίας Τ.Ε Μηχανικών. Για έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου του 1.000.000 € από τρεις υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε Μηχανικών η δύο Υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε Μηχανικών και ενός υπαλλήλου κατηγορίας Τ.Ε Μηχανικών

 

Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής έργων ορίζεται ο αρχαιότερος από τα μέλη των υπαλλήλων αυτής με την επιφύλαξη των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγ. 3 του αθρ. 73 του Ν 3669/2008.Ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

 

Στην επιτροπή παραλαβής υποχρεωτικά συμμετέχει τεχνικός υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας με την κύρια κατηγορία του έργου το οποίο παραλαμβάνεται

 

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ., στο γραφείο του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κτίριο Διοικητήριο Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη Γραφείο 4102, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές παραλαβής των παραπάνω έργων .

 

Η κλήρωση θα γίνει παρουσία τριών στελεχών της Υπηρεσίας

 

1. Καρέτσο Αναστάσιο

2. Ματεντζίδη Ιωάννη

3. Φωτόπουλο Ευθύμιο

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γρεβενών

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά