ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

Προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία , για την μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου εντός της πόλης του Τυρνάβου για τη στέγαση των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με χειμερινή έδρα τον Τύρναβο.Το υπό μίσθωση ακίνητο αφορά ισόγειο (κατάστημα -γραφείο ή άλλο χώρο κατάλληλο για το σκοπό αυτό), εμβαδού 60 εώς 100 τ.μ. (ενιαίος χώρος) εντός της πόλεως του Τυρνάβου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με χειμερινή έδρα τον Τύρναβο (Μετακινούμενες Ορεινές Κοινότητες)

Το προς μίσθωση ακίνητο να βρίσκεται στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου Ελευθερίας και Εθνικής Αντιστάσεως.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι από την 20η Μαρτίου 2019 εώς και την 08η Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα. Οι προσφορές ενδιαφέροντος υποβάλλονται εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου Γρεβενών και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81 οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης . Η καταβολή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης του Δήμου στο μισθίο , που αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου .

Οι προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιέχουν δε, απαραιτήτως τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους όρους της αναλυτικής διακήρυξης της δημοπρασίας.Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και τους όρους της αριθμ.280/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Η σχετική διακήρυξη είναι διαθέσιμη από το Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Γρεβενών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( υπεύθυνη: κ. Βασιλοπούλου Μαριάνα, τηλέφωνο: 24623-50886) και από την ιστοσελίδα του Δήμου Γρεβενών http://www.dimosgrevenon.gr .και του Προγράμματος Διαύγεια ( www.diavgeia.gov.gr ).

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά