Συνεδρίαση -- 9 2019 -- Δημοτικού Συμβουλίου


Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 11 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 1ο

Έγκριση εισόδου της κτηνοτροφίας στις βοσκήσιμες περιοχές της Τ.Κ. Σαμαρίνας έτους 2019

Θέμα 2ο

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (αίτημα Θεοδώρας Γκαντήραγα του Αποστόλου)


Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο

Πρόσληψη προσωπικού δεκαεννέα (19) ατόμων, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου: Πυρασφάλειας - Πυροπροστασίας


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 – 2023

Θέμα 5ο

Έγκριση του 13ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 6ο

Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών σωματείων - συλλόγων

Θέμα 7ο

Έγκριση συμμετοχής της Τοπικής Κοινότητας Σαμαρίνας του Δήμου Γρεβενών στις εορταστικές εκδηλώσεις της ΕΞΟΔΟΥ του Μεσολογγίου έτους 2019

Θέμα 8ο

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης για την μετακίνηση αιρετών στη Αθήνα

Θέμα 9ο

Έγκριση μετακίνησης και καταβολής εξόδων κίνησης αιρετού στην Αθήνα για να παραστεί στην τελετή βράβευσης των Ελληνικών Συμμετοχών στην Εκστρατεία “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2018”

Θέμα 10ο

Έγκριση μετακίνησης αιρετών στο Μεσολόγγι για συμμετοχή στις εκδηλώσεις εορτασμού του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για την επέτειο της Εξόδου της Ηρωικής Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Θέμα 11ο

Έγκριση εκμίσθωσης χρήσης τμήματος Δημοτικού Χώρου (πρώην οικόπεδο Εθνικής Τράπεζας) της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών (αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία “Λαΐτσος Ι. Καραγιάννης Ν. - Σιούλας Ι. Ο.Ε.”)

Θέμα 12ο

Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικών Αγροτεμαχίων της Τοπικής Κοινότητας Μεγάλου Σειρηνίου Δήμου Γρεβενών

Θέμα 13ο

Δημιουργία αεραθλητικού κέντρου στην περιοχή “Πολτσιάρι” (αίτημα Συλλόγου Αερολέσχης Γρεβενών “ΦΑΕΘΩΝ”)

Θέμα 14ο

Υπεκμίσθωση Δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.131,11 τ.μ. που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κέντρου του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Παύλου Σαρουσαββίδη του Πέτρου)

Θέμα 15ο

Παράταση εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης εμβαδού 5.435,02 τ.μ. στη θέση “Σκάμνα” του αγροκτήματος της Τ.Κ. Μυρσίνης του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Τεχνικής Εμπορικής Εταιρείας Αφοί Χαρίσιου Παπανίκου & ΣΙΑ ΙΚΕ)

Θέμα 16ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση - υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού»

Θέμα 17ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας»

Θέμα 18ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας»

Θέμα 19ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Δαπάνη καθαριότητας Μαθητικής Εστίας (άρ. 61 Ν. 3979/2011)”

Θέμα 20ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Νυχτερινή φύλαξη της Μαθητικής Εστίας”

Θέμα 21ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκριάτικες εκδηλώσεις έτους 2019»


Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 22ο

Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του Δήμου Γρεβενών στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων” με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων της χώρας”.

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 50.000,00 € από ΣΑΕ 055

Θέμα 23ο

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2017)»

Θέμα 24ο

Μεταφορά λήμματος του Δασικού Τμήματος 7 του έτους 2018 Δημοτικού Δάσους Ζιάκα στο έτος 2019

Θέμα 25ο

Υλοτομία Συστάδας 11α Συνιδιόκτητου Δάσους Μικρολιβάδου Τοπικής Κοινότητας Μικρολιβάδου

Θέμα 26ο

Υλοτομία Συστάδας 12α Συνιδιόκτητου Δάσους Μικρολιβάδου Τοπικής Κοινότητας Μικρολιβάδου

Θέμα 27ο

Υλοτομία Δασικού Τμήματος 14 Συνιδιόκτητου Δάσους Μικρολιβάδου Τοπικής Κοινότητας Μικρολιβάδου

Θέμα 28ο

Υλοτομία Συστάδας 8β Δημοτικού Δάσους Δοτσικού Δημοτικής Ενότητας Δοτσικού

Θέμα 29ο

Υλοτομία Δασικού Τμήματος 4 Δημοτικού Δάσους Γόργιανης Τ.Κ. Κηπουρείου

Θέμα 30ο

Υλοτομία Συστάδας 5α Δημοτικού Δάσους Ζιάκα Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα

Θέμα 31ο

Υλοτομία Συστάδας 5β Δημοτικού Δάσους Ζιάκα Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα

Θέμα 32ο

Υλοτομία Δασικού Τμήματος 4 Δημοτικού Δάσους Φιλιππαίων Τ.Κ. Φιλιππαίων

Θέμα 33ο

Υλοτομία Συστάδας 3β Δημοτικού Δάσους Φιλιππαίων Τ.Κ. Φιλιππαίων

Θέμα 34ο

Υλοτομία Δασικού Τμήματος 6 Δημοτικού Δάσους Αηδονίων Τ.Κ. Αηδονίων

Θέμα 35ο

Περιορισμός βοσκής που προβλέπεται από τη διαχειριστική μελέτη Δημοτικού Δάσους Μαυραναίων (οικ. Σταυρού) Δήμου Γρεβενών, Ν. Γρεβενών διαχ. περιόδου 2019 - 2028

Θέμα 36ο

Έγκριση έκτακτης κάρπωσης στο δημοτικό δάσος Πηγαδίτσας


Ειδικά Θέματα

Θέμα 37ο

Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” (Κ.Κ.Α. & Α.), αναφορικά με την έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Κ.Κ.Α. & Α.

Θέμα 38ο

Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” (Κ.Κ.Α. & Α.), αναφορικά με την αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από το Δήμο Γρεβενών ποσού 20.000,00€ και την έγκριση του 2ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2019

Θέμα 39ο

Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών

Θέμα 40ο

Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών

Θέμα 41ο

Συζήτηση για κατασκευή Μικρού Υδροηλεκτρικού στο Δήμο Γρεβενών


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά