Συνεδρίαση -- 18 2019 -- Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 18η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 10 Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο

  1. Έγκριση μετακίνησης αντιπροσωπείας του Δήμου Γρεβενών στον Δήμο Skrapar της Αλβανίας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου LESS WASTE II του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “INTERREG IPA CBC PROGRAMME GREECE-ALBANIA 2014-2020”

 

Ο Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.

Επίσης σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να κάνει σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προστέθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α') και ισχύει, και έχει ως εξής:

5.Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»

Πρώτο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: Ο Δήμος Γρεβενών είναι ενταγμένος στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Αλβανία με κατάθεση πρότασης στο έργο LESS WASTE II του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “INTERREG IPA CBC PROGRAMME GREECE-ALBANIA 2014-2020” με σκοπό την την προώθηση της διαλογής των οργανικών αποβλήτων και της ανακύκλωσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας. Στα πλαίσια των δράσεων αυτών ο Δήμος Skrapar της Αλβανίας απόστειλε στις 09-07-2019 μέσω e-mail (αριθμό πρωτοκόλλησης 10.033/10-07-2019 Δήμου Γρεβενών) πρόσκληση στο Δήμο μας συνάντησης των εταίρων του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, που θα πραγματοποιηθεί στο Corocoda πρωτεύουσα του Δήμου Skrapar της Αλβανίας.

Ύστερα από τα ανωτέρω, το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται κατεπείγον και χρειάζεται η σύγκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι η πρόσκληση παραλήφθηκε στις 09-07-2019 για την ανωτέρω συνάντηση των εταίρων η οποία ορίστηκε για την Παρασκευή στις 12 Ιουλίου 2019 και μπορούσε να γίνει σύγκληση σε τακτική συνεδρίαση. Επίσης το θέμα αφορά συγχρηματοδοτούμενο έργο και δεν εμπίπτει στις περιοριστικές διατάξεις για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α').

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά