Συνεδρίαση -- 19 2019 -- Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 22 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

Θέμα 1ο

Συμπλήρωση της αριθμ. 362/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Έγκριση του κανονισμού για τη χορήγηση θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ, Ειδικών Κατηγοριών κ.α., σύμφωνα με απόφαση - εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”

Πληροφορίες: Μπουμπούκα Σιέλλυ


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο

Αποδοχή ένταξης της πράξης: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Δήμου Γρεβενών” με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5044887 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020”, αποδοχή επιχορήγησης της πράξης με το ποσό των 515.000,00 € που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έγκριση του 17ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Πληροφορίες: Κυρατσούλης Ιωάννης

Θέμα 3ο

Αποδοχή ένταξης της πράξης: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Δήμου Γρεβενών” με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5044891 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020”, αποδοχή επιχορήγησης της πράξης με το ποσό των 284.500,00 € που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έγκριση του 18ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Πληροφορίες: Κυρατσούλης Ιωάννης

Θέμα 4ο

Αποδοχή ένταξης της πράξης: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών” με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5044895 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020”, αποδοχή επιχορήγησης της πράξης με το ποσό των 48.300,00 € που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έγκριση του 19ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Πληροφορίες: Κυρατσούλης Ιωάννης

Θέμα 5ο

Αποδοχή ένταξης της πράξης: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Δήμου Γρεβενών” με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5044897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020”, αποδοχή επιχορήγησης της πράξης με το ποσό των 472.240,00 € που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έγκριση του 20ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Πληροφορίες: Κυρατσούλης Ιωάννης

Θέμα 6ο

Αποδοχή ένταξης της πράξης: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 4ου – 5ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών” με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5044898 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020”, αποδοχή επιχορήγησης της πράξης με το ποσό των 291.800,00 € που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έγκριση του 21ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Πληροφορίες: Κυρατσούλης Ιωάννης

Θέμα 7ο

Αποδοχή ένταξης της πράξης: “Ενεργειακή Αναβάθμιση κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών” με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5029828 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020”, αποδοχή επιχορήγησης της πράξης με το ποσό των 1.500.000,00 € που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έγκριση του 22ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Πληροφορίες: Κυρατσούλης Ιωάννης

Θέμα 8ο

Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας και έγκριση του 23ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Πληροφορίες: Τολίκα Ευδοξία

Θέμα 9ο

Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Κνίδης του Δήμου Γρεβενών (Λύση σύμβασης λόγω θανάτου)

Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Μαριάνα

Θέμα 10ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Νυχτερινή φύλαξη της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών, του αμαξοστασίου του Δήμου Γρεβενών από 01-05-2019 μέχρι 30-06-2019”

Πληροφορίες: Νάζου Ευαγγελίτσα

Θέμα 11ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Δαπάνη καθαριότητας Μαθητικής Εστίας (άρ. 61 Ν. 3979/2011)”

Πληροφορίες: Νάζου Ευαγγελίτσα

Θέμα 12ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Πρόγραμμα συγκοινωνία Γρεβενών”

Πληροφορίες: Δασκάλου Ειρήνη

Θέμα 13ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού”

Πληροφορίες: Δασκάλου Ειρήνη

Θέμα 14ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου Μαθητικής Εστίας ετών 2018 - 2019”

Πληροφορίες: Δασκάλου Ειρήνη

Θέμα 15ο

Tριμηνιαία έκθεση αποτελέσματα έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών - εσόδων 2ου τριμήνου έτους 2019

Πληροφορίες: Καρέτσας ΔημήτριοςΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εισηγητής:

Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

Θέμα 16ο

Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Συντήρηση διαβάσεων του Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 31/2019)

Πληροφορίες: Γραμματεία Τεχνικής Υπηρεσίας

Θέμα 17ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: “Κατασκευή πεζοδρομίων Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου” (Α.Μ. 40/2018)

Πληροφορίες: Κοπάνας Απόστολος

Θέμα 18ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: “Συντήρηση πεζοδρομίων πόλης Γρεβενών (έτους 2018)” (Α.Μ. 39/2018)

Πληροφορίες: Κοπάνας Απόστολος

Θέμα 19ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: “Κατασκευή βελτίωση φρεατίων και σχαρών δικτύου ομβρίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2018)” (Α.Μ. 21/2018)

Πληροφορίες: Καραγιάννης Νικόλαος

Θέμα 20ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2015)” (Α.Μ. 17/2015)

Πληροφορίες: Κοπάνας Απόστολος

Θέμα 21ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση χώρου Κ.Ε.Π. Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 08/2016)

Πληροφορίες: Καραγιάννης Νικόλαος

Θέμα 22ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Συντήρηση επισκευή σιντριβανιών Δήμου Γρεβενών (έτους 2016)” (Α.Μ. 20/2016)

Πληροφορίες: Καραγιάννης Νικόλαος

Ειδικά Θέματα

Θέμα 23ο

Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Γρεβενών (Δ.Ε.Υ.Α.Γ.), αναφορικά με την έγκριση της 2ης τροποποίησης - αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2019

Πληροφορίες: Τοτίδης Επαμεινώνδας

Εισηγητής: Τζουβάρα Φωτεινή Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης

Θέμα 24ο

Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2018, όπως ψηφίστηκε από το Διοικητικό της Συμβούλιο

Εισηγητής: Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Θέμα 25ο

Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2018, όπως ψηφίστηκε από το Διοικητικό της Συμβούλιο

Εισηγητής: Πέτρου Χρήστος Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να κάνει σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προστέθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α') και ισχύει, και έχει ως εξής:

 

“5.Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»

 

 

 

Για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου για την σωστή αποτύπωση κανονισμού λειτουργίας που ενσωματώνεται σε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με απόφαση εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ζητά την συμπλήρωσή της και την υποβολή για έγκριση στο ορθό.

 

Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται ως έκτακτο και εξαιρετικά επείγον και χρειάζεται η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι ο κανονισμός λειτουργίας είναι ήδη εγκεκριμένος αρμοδίως και βρίσκεται σε εφαρμογή ενώ η λύση της εκ παραδρομής παράληψης φράσης στον κανονισμό, θα αποτρέψει τυχόν παρερμηνείες αυτού και προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν και πρέπει να γίνει άμεσα, δηλαδή κατά την περίοδο των περιοριστικών διατάξεων για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών.

 

Για τα θέματα από το 2ο έως και το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών, απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις αντίστοιχες εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Προγραμματισμού, κατά τις οποίες εισηγείται την αποδοχή ένταξης πράξεων και της χρηματοδότησης αυτών και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου. Τα θέματα αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα, η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ, και συνεπώς δεν εμπίπτουν στις περιοριστικές διατάξεις για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α') και την εγκύκλιο 12/03-04-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών.

 

Για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών, απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την αντίστοιχη εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Προγραμματισμού, κατά την οποία εισηγείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

 

Το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται ως έκτακτο και εξαιρετικά επείγον και χρειάζεται η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου απαιτείται λόγω αιφνίδιου γεγονότος (θάνατος Προέδρου Τοπικής Κοινότητας) για την καταβολή των εξόδων κηδείας σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 4 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) μετά από τον καθορισμό του ανώτατου ορίου των εξόδων από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες άμεσα, δηλαδή κατά την περίοδο των περιοριστικών διατάξεων για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών.

 

Για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με την οποία ζητά την μίσθωση Δημοτών αγροτεμαχίων.

 

Το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται ως έκτακτο και εξαιρετικά επείγον και χρειάζεται η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι η λύση των συμβάσεων που αφορούν Δημοτικά Αγροτεμάχια επήλθε λόγω αιφνίδιου γεγονότος (θάνατος του μισθωτή) και στα πλαίσια αξιοποίησης και εκμετάλλευσης της Δημοτικής Περιουσίας και των εσόδων που αποφέρει θα πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες άμεσα, δηλαδή κατά την περίοδο των περιοριστικών διατάξεων για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών.

 

Για τα θέματα από το 10ο έως και το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήσεις του Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης με την οποία ζητά την έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

 

Σύμφωνα με την σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Γρεβενών προκύπτει ότι η πληρωμή της παρεχόμενης υπηρεσίας θα πραγματοποιείται με την έκδοση του τιμολογίου από τον ανάδοχο.

 

Επίσης η dhmosnet ως υποστηρικτικός μηχανισμός του Δήμου Γρεβενών μας γνωρίζει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4605/2019, καταργήθηκε η έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών από το Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς να έχουν αναδρομική ισχύ και συνεπώς εφαρμόζονται μόνο σε νέες διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες εκκινούν από την 1η Απριλίου 2019 και εφεξής.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω, το 10ο θέμα, 11ο θέμα, 12ο θέμα,13ο θέμα και 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνονται ως έκτακτα και εξαιρετικά επείγοντα και χρειάζεται η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι οι συμβάσεις των ενδιαφερομένων έχουν συναφθεί πριν τις 01-04-2019, η έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβή της υπηρεσίας είναι προϋπόθεση για την καταβολή των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς το Δήμο και η μη εξόφληση του τιμολογίου είναι αθέτηση των συμφωνημένων και γι’ αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, δηλαδή κατά την περίοδο των περιοριστικών διατάξεων για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών.

 

Για το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά την οποία εισηγείται την έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το 2ο τρίμηνο.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 266 παράγραφο 9 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄/16-06-2011) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α’/14-04-2014) η Οικονομική Επιτροπή εκάστου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών έπειτα από εισήγηση του προϊστάμενου των Οικονομικών Υπηρεσιών υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

 

Επίσης, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 27161/04-07-2014 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και τα απερχόμενα Δημοτικά Συμβούλια υποχρεούνται να προβούν στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 ενέργειές τους, εντός των τιθέμενων προθεσμιών.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω, το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται ως έκτακτο και εξαιρετικά επείγον και χρειάζεται η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι η λήξη του 2ου τριμήνου είναι στις 30-6-2019 και η υποβολή της έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, ήτοι έως τις 30-07-2019, δηλαδή κατά την περίοδο των περιοριστικών διατάξεων για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών.

 

Για το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά στην ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και στον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης αυτού.

 

Το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται ως έκτακτο και εξαιρετικά επείγον και χρειάζεται η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι η ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου είναι προϋπόθεση για την εκτέλεσή του, η εκτέλεση του οποίου είναι αναγκαία γιατί περιλαμβάνει συντήρηση διαγραμμίσεων οδών, που σχετίζεται άμεσα με την οδική ασφάλεια πεζών και εποχουμένων, που κινούνται στο οδικό δίκτυο της πόλης, όπως αυτό επιβεβαιώνεται και από σχετικό έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Γρεβενών και πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε στην εκτέλεσή του, δηλαδή κατά την περίοδο των περιοριστικών διατάξεων για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών.

 

Για το 17ο θέμα, το 18ο θέμα και το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν την ανάγκη αυξομείωσης ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης έργου και τη σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Μ.Τ.Ν.Ε. και το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του πρέπει να προβεί στην έγκριση ή μη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα των Εργασιών & 1ου Π.Κ.Μ.Τ.Ν.Ε. του έργου.

 

Ύστερα από το ανωτέρω, το 17ο, 18ο και 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται ως έκτακτο και εξαιρετικά επείγον και χρειάζεται η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι η έγκαιρη έγκριση του Α.Π.Ε. από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι προϋπόθεση για την ομαλή συνέχιση εκτέλεσης του έργου από τον ανάδοχο καθώς και των εργασιών που περιλαμβάνονται στον Α.Π.Ε. για να γίνονται οι εργασίες εμπρόθεσμα, εντός του χρονοδιαγράμματος, με ομαλή ροή ώστε να αποφευχθεί η αυτοδίκαιη έγκρισή του και πρέπει άμεσα να προχωρήσουν στην έγκρισή του, δηλαδή κατά την περίοδο των περιοριστικών διατάξεων για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών.

 

Για το 20ο θέμα, το 21ο θέμα και 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν αιτήματα αναδόχων έργων του Δήμου Γρεβενών, με τα οποία ζητούν έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 5 και 6 του άρθρου 73 του Ν.3669/2008 στην οριστική παραλαβή εφαρμόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή. Η οριστική παραλαβή γίνεται μετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 74 και αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα σε αυτή την προθεσμία, θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής ειδικής όχλησης για τη διενέργειά της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου, οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν.3669/2008. Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω, το 20ο θέμα, το 21ο θέμα και 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνονται ως έκτακτα και εξαιρετικά επείγοντα και χρειάζεται η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και η άμεση παραλαβή των έργων διότι ο χρόνος υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης έχει παρέλθει, η συγκρότηση της επιτροπής Παραλαβής έγινε στις 16-04-2019 και το πρωτόκολλο Παραλαβής συντάχθηκε μετά την ημερομηνία αυτή, δηλαδή κατά την περίοδο των περιοριστικών διατάξεων για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών.

 

Για το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Γρεβενών απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Επιχείρησης.

 

Σε ότι αφορά της Δημοτικής Επιχείρησης δεν προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία, κάποιος περιορισμός ως προς το περιεχόμενο ή τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η σύμφωνη γνώση όμως του Δημοτικού Συμβουλίου είναι προϋπόθεση για την έγκριση της απόφασης της ΔΕΥΑΓ.

 

Η αναμόρφωση περιέχει ανακατανομή των κονδυλίων σε επιμέρους κωδικούς προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που προέκυψαν στην Επιχείρηση και ενίσχυση του Κ.Α. με τίτλο “Τοπογραφικές εργασίες αποτύπωσης ακίνητων εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΓ (Δεξαμενές, αντλιοστάσια γεωτρήσεις)” για την ανάγκη υποβολής δήλωσης του άρθρου 2 παρ. του Ν. 2308/1995.

 

Ύστερα από το ανωτέρω, το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται ως έκτακτο και εξαιρετικά επείγον και χρειάζεται η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 2245/Β’/10-06-2019 για την υποβολή δήλωσης δόθηκε παράταση προθεσμίας για την Π.Ε. Γρεβενών έως της 15-09-2019 και η Δημοτική Επιχείρηση πρέπει άμεσα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται, δηλαδή κατά την περίοδο των περιοριστικών διατάξεων για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών.

 

Για το 24ο και 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης οι σχολικές Επιτροπές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γρεβενών απέστειλαν στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων που αφορούν την έγκριση απολογισμού για το έτος 2018.

 

Σύμφωνα την αριθμ. 8440/2011 (ΦΕΚ Β’ 318) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί Καθορισμού λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών και συγκεκριμένα στην παράγραφο 13, “Το διοικητικό συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχειρίσεως και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση, η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου δημοτικού συμβουλίου”, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των Ν.Π.Δ.Δ. που αφορούν τον απολογισμό, απαιτείται έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ύστερα από το ανωτέρω, το 24ο θέμα και 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνονται ως έκτακτα και εξαιρετικά επείγοντα και χρειάζεται η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι η έγκριση των αποφάσεων των Νομικών Προσώπων από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι απαραίτητη προϋπόθεση και ο χρόνος για την έγκριση αυτών ήδη έχει εκπνεύσει και πρέπει άμεσα να προβεί στην έγκριση αυτών, δηλαδή κατά την περίοδο των περιοριστικών διατάξεων για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών.


Attachments:
Download this file (Πρόσκληση 19-2019.doc)Πρόσκληση 19-2019.doc[ ]91 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά