ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ο Δήμαρχος

 

Έχοντας υπόψη:

1.-Τις διατάξεις των άρθρων 80,81 & 192 του Ν.3463/2006

2.-Τις διατάξεις του Π.Δ.270/81 περί του καθορισμού των oργάνων, της διαδικασίας και των όρων  διενέργειας δημοπρασιών δι΄εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.

3,-Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 12/2005

4.-Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

5.-Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.ε του Π.Δ. 34/1995

6.-Το έγγραφο με αριθ. πρωτ.50834/12.05.2015 (Σχετ.:Κ1707/2015) με θέμα: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με υπαίθριες δραστηριότητες (λούνα πάρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κ.λπ) του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

7,-Tiς διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.. 4497/2017

8.-Την αριθ. 1/2018 εγκυκλιο της γενικής γραμματείας εμπορίου του Υπουργείου οικονομίας και ανάπτυξης.

9.-Το αριθ.61657/08/06/2018 έγγραφο της γενικής γραμματείας εμπορίου του Υπουργείου οικονομίας και ανάπτυξης.

10.-Τη με αριθμό 368/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών (κανονισμό λειτουργίας εμποροπανήγυρης)

11.-Τη με αριθμό  156/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής

12.-Το γεγονός ότι με την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης η ωφέλεια είναι προφανής γιατί θα προκύψει σημαντικό έσοδο

13.-Το τοπογραφικό σχέδιο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών

 

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

Ότι εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό προφορικό διαγωνισμό η παραχώρηση χρήσεως δημοτικού χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας  ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ψυχαγωγικών μέσων της ετήσιας εμποροπανήγυρης Δήμου Γρεβενών έτους 2019 έκτασης 1500 τ.μ.,  όπως αυτό εμφανίζεται επί του χάρτου της εμποροπανήγυρης σύμφωνα με την αριθ. 156/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Γρεβενών και ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων «Λούνα Πάρκ».

 

-Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Γρεβενών και στην αίθουσα συνεδριάσεων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 20 Aυγούστου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. εως 12.00 π.μ.   ΚΑΙ επαναληπτική σε περίπτωση που προβεί άκαρπη στις 27 Αυγούστου 2019  ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. εως 12.00 π.μ. στον ίδιο χώρο.

 

-Ως πρώτη προσφορά ορίζεται για την έκταση των 1.500 μ2 το ποσό των δώδεκα χιλιάδες εκατό  ευρώ (12,100,00) €. Η πλειοδοσία θα γίνεται σε ακέραιες μονάδες ανά εκατό (100,00) €.

 

-Απαγορεύεται να εγκατασταθούν μπυραρίες, ψησταριές, καφετέριες, ψιλικά κλπ. Ο χώρος αυτός εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που έχει εγκριθεί από την Ο.Ε. με το στοιχείο συνολικής επιφάνειας 1.500 μ2.

 

-Η διάρκεια της χρήσης του χώρου τούτου ορίζεται από 09 Οκτωβρίου 2019 μέχρι και 14 Οκτωβρίου 2019.

 

-Η δημοπρασία θα γίνει για όλη την έκταση των 1.500 μ2 και όχι κατά τμήματα. Μπορούν να συμμετάσχουν μεμονωμένοι επιχειρηματίες ή ομάδες ομοίων επαγγελματιών για μίσθωση της συνολικής έκτασης. Προσφορές για μικρότερα τμήματα δεν θα γίνονται δεκτές και αποκλείονται όσοι οφείλουν παλιά μισθώματα.

 

-Κάθε ενδιαφερόμενος ή ομάδα ομοιοεπαγγελματιών επιχειρηματιών για να συμμετάσχει στη δημοπρασία οφείλει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1) εγγύηση σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας η οποία θα καλύπτει την συμμετοχή του και την καλή εκτέλεση των όρων της διακήρυξης μέχρι τέλους του χρόνου χρήσης του χώρου, ποσού χιλια δυακοσια δέκα ευρω , (1.210,00) € (10% επί του ποσού της πρώτης προσφοράς άρθρο 3 παρ. γ 270/81 Π.Δ.).

Η εγγύηση στους αποτυγχάνοντες θα επιστρέφεται αμέσως.

Στον πλειοδότη θα επιστραφεί στο τέλος της εμποροπανήγυρης, για να καλύπτει και την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης διακήρυξης και μάλιστα την πρόβλεψη του άρθρου 4 αυτής.

2) φορολογική ενημερότητα,

3) δημοτική ενημερότητα

4) βεβαίωση άσκησης του ανωτέρω επαγγέλματος

5) Ασφαλιστική ενημερότητα

6) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας

7) Σε περίπτωση εταιρίας αντίγραφο καταστατικού εταιρίας

8) Αξιόχρεο κατά την κρίση της Επιτροπής εγγυητή, ο οποίος υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το συμφωνητικό, καθιστάμενος για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος μετά του μισθωτού, παραιτούμενος των ευεργετημάτων της διαιρέσεως και διζήσεως.

9) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ ότι θα προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά και έγγραφα που θα του ζητηθούν εφόσον αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης για την έκδοση άδειας λειτουργίας και εγκατάστασης.

10) Υπευθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του λουνα παρκ με το αριθμό και το είδος των μηχανημάτων που θα εγκαταστήσει στον χώρο για τα οποία θα πρέπει να έχει και πιστοποίηση καλής και ασφαλούς λειτουργίας

11) Υπευθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση τους όρους  δημοπράτησης που αναφέρονται στην αριθ. 168/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ο τελευταίος πλειοδότης της δημοπρασίας για τα μηχανήματα που πρόκειται να χρησιμοποιήσει.

 

1)  Υπεύθυνη Δήλωση  με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής διπλωματούχου μηχανολόγου μηχανικού  ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία παιχνιδιών

2) Υπεύθυνη Δήλωση  με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής διπλωματούχου ηλεκτρολόγου μηχανικού  ανώτατης σχολής   περί καλής λειτουργίας των μηχανημάτων του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ που θα χρησιμοποιηθούν  , από ηλεκτρομηχανολογικής πλευράς και ότι οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις πληρούν τους όρους ασφαλείας με ημερομηνία εκείνη της εγκαταστάσεως

3) Υπεύθυνη Δήλωση  με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού  περί καλής εγκατάστασης, στατικότητας και ασφαλούς λειτουργίας.

4) Βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των τυχόν χρησιμοποιούμενων αερίων ή άλλων υλικών

5) Αδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκατάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων Α.Ν.207/1967/Α216)

6) Υπεύθυνη δήλωση διπλωματούχου μηχανολογου – ηλεκτρολόγου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής για κάθε ψυχαγωγικό παίγνιο ότι δεν υπερβαίνει του 10 ΗΡ ή 15 ΗΡ

7) Ο τελευταίος πλειοδότης θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικά καταλληλότητας των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο και τις σχετικές διατάξεις ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις.

 

 

Τα πρακτικά της δημοπρασίας θα επικυρωθούν από την οικονομικη επιτροπή  μετά τον τερματισμό της. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται αμέσως μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την αρμόδια επιτροπή να καταθέσει στο ταμείο του δήμου ολόκληρο το ποσό (τελικό) που πρόσφερε κατά την δημοπρασία. Σε περίπτωση που τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί την καταβολή του τελικού ποσού αυτός χάνει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία η οποία εκπίπτει υπέρ δήμου Γρεβενών και ενεργείται νέα δημοπρασία. Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσής του πριν την έγκριση ή μη έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας από την Οικονομική επιτροπή και στην συνέχεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Αποκεντρωμμένη).

Εάν δεν ήθελε παρουσιαστεί ενδιαφερόμενος για όλο το χώρο, τότε και μόνον η διάθεση αυτού μπορεί να γίνει με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, για οποιαδήποτε άλλη χρήση ανάλογα με την ζήτηση κατά την κρίση αυτής.

 

-Δεν γίνεται δεκτός κανείς στην δημοπρασία για την ενοικίαση του χώρου εάν είναι οφειλέτης από οποιαδήποτε αιτία και δεν έχει εκπληρώσει τυχόν οφειλόμενες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς τον δήμο.

- Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται στην καταβολή πεντακοσίων (500,00) € για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος απ' την λειτουργία των μηχανημάτων.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες

εγκρίσεις .

Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα γίνουν με ευθύνη του πλειοδότη αναδόχου και υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη του, σύμφωνα με την ΗD384/4-3-2004 οδηγία του ΕΛΟΤ.

Ο μισθωτής του χώρου οφείλει να έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση του Λούνα παρκ τρεις(3) ημέρες πριν την έναρξη της εμποροπανήγυρης ώστε να διενεργηθεί ο απαραίτητος έλεγχος-αυτοψία  από τις αρμόδιες υπηρεσίας προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια λειτουργία και εγκατάστασης από το Δήμο Γρεβενών

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος θα χορηγήσει παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο

ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ, η δε ευθύνη του περιορίζεται μέχρι το «πήλλαρ» - πίνακα διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, στην αρχή της προσωρινής παροχής ηλεκτρικής εγκατάστασης της ΔΕΗ.

Σημειωτέον ότι η εγκατάσταση του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ θα είναι εφοδιασμένη με δικό

της πίνακα διανομής, τα δε υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρική εγκατάσταση, θα είναι καινούργια και κατάλληλα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα όσα προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει ρητά και ανεπιφύλακτα την ευθύνη έναντι οιουδήποτε

τρίτου τόσο κατά την εγκατάσταση-απεγκατάσταση του Λούνα – Παρκ όσο και κατά την λειτουργία αυτού.

Ο Δήμος  Γρεβενών  απαλλάσσεται κάθε ευθύνης για κάθε ζημία που τυχόν ήθελε προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο Δήμος  Γρεβενών  δεν διατηρεί και δεν επιφυλάσσεται του δικαιώματος επίβλεψης της εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα – Παρκ και δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

-Σιωπηρή αναμίσθωση  ως και εκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

-Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου  και  στο τηλέφωνο: 2462025630

Η διακήρυξη είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων στην ιστοσελίδα του Δήμου Γρεβενών ,στην ιστοσελίδα του «Προγράμματος Δι@ύγεια» και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου .

 

Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

 

Φαρμάκης Γρηγόριος

Αντιδήμαρχος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά