Συνεδρίαση -- 20 2019 -- Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 20η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 19 Αυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Εισηγητής: Χρήστος Τριγώνης Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

Θέμα 1ο

Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Γρεβενών» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

Πληροφορίες: Ζαμανάκος Πούλιος

Θέμα 2ο

Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 30595/22.04.2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1590/τ. Β’/09-5-2019), η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπ’ αρθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018)», εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Γρεβενών»

Πληροφορίες: Ζαμανάκος Πούλιος


Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Εισηγητής: Κιάκας Ζήσης Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Θέμα 3ο

Παράταση προθεσμίας υλοποίησης Παραδοτέου ii στο πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου στα πλαίσια του έργου: «Διαχείριση Έργου (παραδοτέο D 1.3.2), υποστήριξη στην έρευνα πεδίου και ανάπτυξη σεναρίων αποκομιδής βιοαποβλήτων στο Δήμο Γρεβενών (παραδοτέο D 3.3.1) και υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση σχεδίου δράσης που αφορά στην αποκομιδή και διαχείριση βιοαποβλήτων καθώς και στην ανάπτυξη του συστήματος οικιακής κομποστοποίησης (παραδοτέο D 5.3.3) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Promotion of waste prevention and recycling at the cross border area - LESS WASTE II»

Πληροφορίες: Μησυρλιάδου Μαγδαληνή


Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών για την συμμετοχή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε)

Πληροφορίες: Μπουμπούκα Σιέλλυ


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 5ο

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 10.000,00 € από πιστώσεις του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» του ΝΠΔΔ Πράσινο Ταμείο, ως επιβράβευση του Δήμου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και έγκριση του 24ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Πληροφορίες: Κυρατσούλης Ιωάννης

Θέμα 6ο

Έγκριση του 25ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Πληροφορίες: Τολίκα Ευδοξία

Θέμα 7ο

Ρύθμιση οφειλών της υπό εκκαθάρισης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Αναπτυξιακή Δήμου Γρεβενών Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ” και δ.τ. “Αν.Δη.Γ. Α.Ε. ΟΤΑ” για οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και ΕΦΚΑ

Πληροφορίες: Κολιάσης Θωμάς

Θέμα 8ο

Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Γρεβενών

Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Μαριάνα

Θέμα 9ο

Παράταση προθεσμίας έκδοσης οικοδομικής άδειας σε οικόπεδα που εκποιήθηκαν στην επέκταση του οικισμού Μεσολουρίου του Δήμου Γρεβενών (αιτήματα των Δημητρίου Τριανταφύλλου και Παναγιώτη Γεωργίου)

Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Μαριάνα

Θέμα 10ο

Συγκρότηση επιτροπών, σύμφωνα με το Ν. 4412/8-8-2016, για την παραλαβή των υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με τίτλο: α) “Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης εξατομικευμένης εφαρμογής γεωπληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δημοτικών ακινήτων του Δήμου Γρεβενών” και β) “Υπηρεσίες δημιουργίας ψηφιακής βάσης δεδομένων του Δήμου Γρεβενών”

Πληροφορίες: Αθανασιάδης Θεμιστοκλής

Θέμα 11ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Νυχτερινή φύλαξη της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών, του αμαξοστασίου του Δήμου Γρεβενών” από 01-07-2019 μέχρι 31-07-2019

Πληροφορίες: Νάζου Ευαγγελίτσα

Θέμα 12ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Πρόγραμμα συγκοινωνία Γρεβενών”

Πληροφορίες: Δασκάλου ΕιρήνηΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εισηγητής:

Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

Θέμα 13ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Οροπεδίου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά” (Α.Μ. 64/2009)

Πληροφορίες: Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος


Ειδικά Θέματα

Θέμα 14ο

Έγκριση για την διοργάνωση της εκδήλωσης: «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2019» (16-22 Σεπτεμβρίου)

Εισηγητής: Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

Θέμα 15ο

Έγκριση δημιουργίας ξεχωριστού άτοκου τραπεζικού λογαριασμού στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη και προώθηση πολιτιστικών τουριστικών προορισμών μέσω ψηφιακών εργαλείων» (DEVELOPMENT & PROMOTION OF CULTURAL TOURISTIC DESTINATIONS THROUGH MULTIMEDIA TOOLS) με ακρωνύμιο “IT CULTURE” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Ελλάδα - Αλβανία 2014 - 2020”

Εισηγητής: Ματθαίος Αδάμoς Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να κάνει σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προστέθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α') και ισχύει, και έχει ως εξής:

5.Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»Για το 1ο θέμα και το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήσεις του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου Γρεβενών που αφορούν στην αποδοχή της απόφασης ένταξης πράξης σε Πρόγραμμα και των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Τ.Π.κ.Δ. για την εκτέλεση του ενταγμένου στο Πρόγραμμα έργου.

Το 1ο θέμα και το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνονται ως έκτακτα και εξαιρετικά επείγοντα και χρειάζεται η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι το δίκτυο σε υφιστάμενους αγροτικούς δρόμους σε οικισμούς του Δήμου Γρεβενών είναι κατεστραμμένο και χρειάζεται άμεσα η βελτίωσή του προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβαση σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην περιοχή και πρέπει να επισπευσθούν οι ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες της χρηματοδότησης μέσω δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” για την εκτέλεση του έργου που αφορά σε βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας και άμεσα να προχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο στην αποδοχή τόσο της απόφασης ένταξης όσο και των όρων του δανείου, δηλαδή κατά την περίοδο των περιοριστικών διατάξεων για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών.

Για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Γρεβενών, απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κατά την οποία εισηγείται την παράταση προθεσμίας υλοποίησης παραδοτέου στο πλαίσιο της σύμβασης και υλοποίησης του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα - Αλβανία του έργου “LESS WASTE II” που αφορά συγχρηματοδοτούμενο έργο και συνεπώς δεν εμπίπτει στις περιοριστικές διατάξεις για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α') και την εγκύκλιο 12/03-04-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών.

Για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών κατά την οποία εισηγείται τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών για τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευσης της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.

Το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται ως έκτακτο και εξαιρετικά επείγον και χρειάζεται η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., στην οποία είναι μέτοχος και ο Δήμος Γρεβενών, έχει οριστεί στις 29 Αυγούστου 2019 και ο Δήμος μας πρέπει με απόφασή του τουλάχιστον (5) ημέρες πριν την ανωτέρω συνέλευση, να ορίσει τους εκπροσώπους και το ποσό των μετοχών που θα εκπροσωπήσουν σε αυτήν έως την καταληκτική ημερομηνία της 23ης Αυγούστου 2019, δηλαδή κατά την περίοδο των περιοριστικών διατάξεων για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών.

Για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών, απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την αντίστοιχη εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Προγραμματισμού, κατά την οποία εισηγείται την αποδοχή χρηματοδότησης και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.

Το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται ως έκτακτο και εξαιρετικά επείγον και χρειάζεται η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι ο Δήμος Γρεβενών έχει βραβευθεί από το “Πράσινο Ταμείο” για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που πραγματοποίησε τον Σεπτέμβριο του 2018 και πρέπει να γίνει αποδοχή της χρηματοδότησης και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για την ενίσχυση του Κωδικού των εκδηλώσεων και την πραγματοποίηση αυτών για φέτος την συγκεκριμένη εβδομάδα, δηλαδή από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2019. Στην καθορισμένη αυτή περίοδο πρέπει να γίνουν δράσεις και ο χρόνος που απαιτείται για την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου με την νέα Δημοτική Αρχή (1η ή 2η Κυριακή του Σεπτέμβρη εκλογή Προεδρείου και Επιτροπών), δεν δίνει το χρονικό περιθώριο για σύγκληση Δ.Σ., λήψη σχετικής απόφασης και εξασφάλιση της πίστωσης για την κάλυψη εξόδων των δράσεων έως την καταληκτική ημερομηνία έναρξης των εκδηλώσεων στις 16-9-2019 και πρέπει άμεσα να προχωρήσουν οι διαδικασίες, δηλαδή κατά την περίοδο των περιοριστικών διατάξεων για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών.

Για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών, απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την αντίστοιχη εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, κατά την οποία εισηγείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.

Το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται ως έκτακτο και εξαιρετικά επείγον και χρειάζεται η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι Τοπικές Κοινότητες που διαθέτουν Δημοτικά Δάση σε καυσόξυλα ατομικών αναγκών των κατοίκων τους όσο το δυνατόν πιο νωρίς, ενόψει των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή μας τόσο κατά τους φθινοπωρινούς όσο και τους χειμερινούς μήνες, είναι αυτονόητο ότι όσο πιο νωρίς εγκριθούν οι Πίνακες Υλοτομίας τόσο νωρίτερα θα προμηθευτούν καυσόξυλα για τις ατομικές ανάγκες οι δικαιούχοι μόνιμοι κάτοικοι των Τοπικών Κοινοτήτων και για το σκοπό αυτό απαιτείται η τροποποίηση του Προϋπολογισμού ώστε άμεσα να προχωρήσουν οι διαδικασίες καυσοξύλευσης, δηλαδή κατά την περίοδο των περιοριστικών διατάξεων για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών.

Για το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού και Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, κατά την οποία εισηγείται την ρύθμιση οφειλών και υπαγωγή του Δήμου Γρεβενών στον Ν. 4611/2019.

Ο Δήμος Γρεβενών με την αριθμ. 452/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε την καταβολή από τον Δήμο Γρεβενών των οφειλών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Αναπτυξιακή Δήμου Γρεβενών Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ” και δ.τ. “Αν.Δη.Γ. Α.Ε. ΟΤΑ” προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους.

Το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται ως έκτακτο και εξαιρετικά επείγον και χρειάζεται η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι ο Δήμος Γρεβενών πρέπει να υπαχθεί στη ρύθμιση οφειλών του Ν. 4611/2019 προς την Φορολογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον Δήμο Γρεβενών άπαξ έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2019. Στην καθορισμένη αυτή περίοδο πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες καθώς και σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την εξασφάλιση της πρώτης δόσης ένταξης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα καταβολής των οφειλών τμηματικά χωρίς να δημιουργηθούν λειτουργικά προβλήματα στο Δήμο με την τυχόν εφάπαξ καταβολή αυτών και ο χρόνος που απαιτείται για την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου με την νέα Δημοτική Αρχή (1η ή 2η Κυριακή του Σεπτέμβρη εκλογή Προεδρείου και Επιτροπών), δεν δίνει το χρονικό περιθώριο για σύγκληση Δ.Σ. και λήψη των σχετικών αποφάσεων έως την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής, ήτοι στις 30-9-2019 και πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, δηλαδή κατά την περίοδο των περιοριστικών διατάξεων για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών.

Για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με την οποία ζητά την μίσθωση Δημοτικών αγροτεμαχίων.

Το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται ως έκτακτο και εξαιρετικά επείγον και χρειάζεται η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι η λύση των συμβάσεων που αφορούν τα Δημοτικά Αγροτεμάχια λήγει στις 31 Αυγούστου 2019 και εντός της προθεσμίας αυτής θα πρέπει να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκ νέου μίσθωση τους και πρέπει να επισπευσθούν οι διαδικασίες, ενόψει της φθινοπωρινής περιόδου για την εκμετάλλευση των αγροτεμαχίων από τους νέους μισθωτές και επιπλέον θα πρέπει να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δήμου στα πλαίσια αξιοποίησης και εκμετάλλευσης της δημοτικής περιουσίας και των εσόδων που αποφέρουν (έσοδα μίσθωσης), δηλαδή κατά την περίοδο των περιοριστικών διατάξεων για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών.

Για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας έκδοσης οικοδομικής άδειας.

Το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται ως έκτακτο και εξαιρετικά επείγον και χρειάζεται η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι η παράταση της προθεσμίας για την έκδοση οικοδομικής άδειας έληξε στις 7 Αυγούστου 2019 και εμπρόθεσμα οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν αίτημα για νέα παράταση έως το πέρας των ενεργειών που απαιτούνται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, ήδη έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η αίτηση για την έκδοσή της, και θα πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες της έγκρισης της παράτασης άμεσα, δηλαδή κατά την περίοδο των περιοριστικών διατάξεων για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών.

Για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με την οποία ζητά την συγκρότηση επιτροπής για παραλαβή υπηρεσίας.

Το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται ως έκτακτο και εξαιρετικά επείγον και χρειάζεται η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι οι συμβάσεις μεταξύ των αναδόχων και του Δήμου Γρεβενών έχουν υπογραφεί στις 30-7-2019, κατά τις οποίες προβλέπεται ότι το 1ο παραδοτέο θα πραγματοποιηθεί εντός ενός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή έως 30 Αυγούστου 2019 και για την παραλαβή του απαιτείται εξειδικευμένη επιτροπή λόγω της φύσης του αντικειμένου, η οποία πρέπει να συγκροτηθεί πριν την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία (30-08-2019), δηλαδή κατά την περίοδο των περιοριστικών διατάξεων για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών.

Για το 11ο και το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήσεις του Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τις οποίες ζητά την έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Γρεβενών προκύπτει ότι η πληρωμή της παρεχόμενης υπηρεσίας θα πραγματοποιείται με την έκδοση του τιμολογίου από τον ανάδοχο.

Επίσης η dhmosnet ως υποστηρικτικός μηχανισμός του Δήμου Γρεβενών μας γνωρίζει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4605/2019, καταργήθηκε η έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών από το Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς να έχουν αναδρομική ισχύ και συνεπώς εφαρμόζονται μόνο σε νέες διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες εκκινούν από την 1η Απριλίου 2019 και εφεξής.

Ύστερα από τα ανωτέρω, το 11ο θέμα και 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνονται ως έκτακτα και εξαιρετικά επείγοντα και χρειάζεται η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι οι συμβάσεις των ενδιαφερομένων έχουν συναφθεί πριν τις 01-04-2019, η έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβή της υπηρεσίας είναι προϋπόθεση για την καταβολή των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς το Δήμο και η μη εξόφληση του τιμολογίου είναι αθέτηση των συμφωνημένων και γι’ αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, δηλαδή κατά την περίοδο των περιοριστικών διατάξεων για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών.

Για το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά σε αίτημα αναδόχου έργου του Δήμου Γρεβενών, με το οποίο ζητά παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του.

Ο ανάδοχος έχει καταθέσει ήδη την αίτηση για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου που εκτελεί στο Δήμο Γρεβενών και το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του πρέπει να προβεί στην έγκριση ή μη της παράτασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 10 του Ν. 4412/2016, η σχετική απόφαση επί του αιτήματος, για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας, εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Για τη μη έκδοση της σχετικής απόφασης εμπρόθεσμα επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου πειθαρχικές ποινές.

Ύστερα από τα ανωτέρω, το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται ως έκτακτο και εξαιρετικά επείγον και χρειάζεται η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι η έγκριση της παράτασης από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι προϋπόθεση για την εκτέλεση του έργου εμπρόθεσμα, εντός χρονοδιαγράμματος και με ομαλή ροή, τόσο των συμβατικών εργασιών όσο και των εργασιών που περιλαμβάνονται στον Α.Π.Ε., η λήψη της οποίας είναι έως τον Αύγουστο του 2019 δηλαδή κατά την περίοδο των περιοριστικών διατάξεων για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών.

Για το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου που αφορά στη συμμετοχή του Δήμου σε εκδηλώσεις.

Το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται ως έκτακτο και εξαιρετικά επείγον και χρειάζεται η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι οι εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας υποστηρίζονται από της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιούνται για όλες τις Ευρωπαϊκές πόλεις την συγκεκριμένη εβδομάδα κάθε έτους, δηλαδή από τις 16 έως τις 22 Σεπτέμβρη. Στην καθορισμένη αυτή περίοδο πρέπει να γίνουν οι δράσεις και ο χρόνος που απαιτείται για την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου με την νέα Δημοτική Αρχή (1η ή 2η Κυριακή του Σεπτέμβρη εκλογή Προεδρείου και Επιτροπών), δεν δίνει το χρονικό περιθώριο για σύγκληση Δ.Σ., λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης συμμετοχής στο πρόγραμμα και στη συνέχεια τις απαραίτητες διαδικασίες για την τελική ανάθεση κάλυψης εξόδων των δράσεων έως την καταληκτική ημερομηνία έναρξης των εκδηλώσεων, δηλαδή στις 16-9-2019 και πρέπει άμεσα να προχωρήσουν οι διαδικασίες, δηλαδή κατά την περίοδο των περιοριστικών διατάξεων για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών.

Για το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου κατά την οποία εισηγείται την δημιουργία ξεχωριστού άτοκου τραπεζικού λογαριασμού στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη και προώθηση πολιτιστικών τουριστικών προορισμών μέσω ψηφιακών εργαλείων» “IT CULTURE” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC «Ελλάδα - Αλβανία 2014 - 2020», που αφορά συγχρηματοδοτούμενο έργο και συνεπώς δεν εμπίπτουν στις περιοριστικές διατάξεις για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α') και την εγκύκλιο 12/03-04-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών.

Attachments:
Download this file (Πρόσκληση 20-2019.doc)Πρόσκληση 20-2019.doc[ ]83 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά