Συνεδρίαση -- 26 2019 -- Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, να προσέλθετε στην 26η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 8 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Θέμα 1ο

Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δασαρχείου Γρεβενών» στο Επιχ. Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» με τίτλο «Δράσεις Βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων (Δημόσια κτίρια εκτός σχολικών κτιρίων και κτιρίων υγείας)»

Θέμα 2ο

Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Γρεβενών» στο Επιχ. Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» με τίτλο «Δράσεις Βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων (Δημόσια κτίρια εκτός σχολικών κτιρίων και κτιρίων υγείας)»


Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο

Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη συμμετοχή στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CCLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Θέμα 4ο

Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή στην Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ” σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ και τον διακριτικό τίτλο “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 5ο

Έγκριση του 29ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 6ο

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 20.800,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου και έγκριση του 30ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 7ο

Έγκριση του 31ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 8ο

Λύση σύμβασης και έγκριση για εκ νέου εκμίσθωση του ισογείου Δημοτικού Καταστήματος στον Οικισμό Βάρης της Κοινότητας Εξάρχου του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Θεοδώρας Παπαγιάννη του Σωκράτη)

Θέμα 9ο

Έγκριση εκμίσθωσης του ισογείου Δημοτικού Ακινήτου στην Κοινότητα Κυρακαλής Δήμου Γρεβενών

Θέμα 10ο

Νομιμοποίηση του Δημοτικού Ταμία – Προϊσταμένου Ταμειακής Υπηρεσίας Γεωργίου Αποστολίδη του Χρήστου ως εκπροσώπου του Δήμου Γρεβενών για τις συναλλαγές με την Τράπεζα της Ελλάδος που αφορούν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Θέμα 11ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Νυχτερινή φύλαξη της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών, του αμαξοστασίου του Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 12ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού”

Θέμα 13ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Πρόγραμμα συγκοινωνία Γρεβενών”


Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 14ο

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής έργων δαπάνης άνω των 5.869,41 € (χωρίς Φ.Π.Α.), για το υπόλοιπο του έτους 2019 και για το έτος 2020

Θέμα 15ο

Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο: “Εργασίες συντήρησης Σχολικών Κτιρίων Δήμου Γρεβενών” (αριθμ. Μελέτης 26/2018)

Θέμα 16ο

Υλοτομία του Δασικού Τμήματος 1 Δημοτικού Δάσους Φελλίου για κάλυψη ατομικών αναγκών του Οικισμού Φελλίου Κοινότητας Φελλίου

Θέμα 17ο

Υλοτομία του Δασικού Τμήματος 19 Δημοτικού Δάσους Καλοχίου για κάλυψη ατομικών αναγκών του Οικισμού Καλοχίου Κοινότητας Καλοχίου

Θέμα 18ο

Υλοτομία Δημοτικού Δάσους “Τσερνόκι” Αγίων Θεοδώρων για κάλυψη ατομικών αναγκών του Οικισμού Αγίων Θεοδώρων Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

Θέμα 19ο

Υλοτομία του Δασικού Τμήματος 11 Δημοτικού Δάσους Φιλιππαίων για κάλυψη ατομικών αναγκών του Οικισμού Φιλιππαίων Κοινότητας Φιλιππαίων

Θέμα 20ο

Περιορισμός βοσκής που προβλέπεται από τη Διαχειριστική μελέτη του ιδιωτικού δάσους “Ανήλιο – Μπάλτινο” Κοινότητας Καλλιθέας για τα έτη 2019 - 2023

Θέμα 21ο

Περιορισμός βοσκής που προβλέπεται από τον Πίνακα Υλοτομίας του έτους 2020 του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος “Περιβολίου – Αβδέλλας – Σμίξης” Ν. Γρεβενών

Θέμα 22ο

Παράταση της απευθείας εκμίσθωσης της εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων του Δασικού Τμήματος 1 του Δημοτικού Δάσους Καλοχίου

Ειδικά Θέματα

Θέμα 23ο

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Γρεβενών με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Κ.Κ.Α.Α. (άρθρο 240 παρ.1 Ν.3463/2006) και εκλογή Αντιπροέδρου.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά