ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ :

 

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς εντός της πόλεως Γρεβενών Δήμου Γρεβενών, ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς εξακοσίων πενήντα (650,00€) ευρώ μηνιαίως και για χρονικό διάστημα έξι [6] ετών.

Η δημοπρασία είναι φανερή , προφορική και πλειοδοτική. Θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Γρεβενών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ενώπιον των μελών της Αρμόδιας Επιτροπής την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00π.μ. έως 9:30π.μ..

Αν η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί την .ίδια ημέρα και τη ίδια ώρα της επόμενης εβδομάδας, με τους ίδιους όρους και την ίδια Επιτροπή δημοπρασίας την 26η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00π.μ. έως 9:30π.μ..

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι όσοι προσκομίσουν:

  1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθηκών του Τ.Π.&Δ., ποσού επτακοσίων ογδόντα (780,00) ευρώ.

  2. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Γρεβενών( Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας), τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του .

  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 3.2.3 της διακήρυξης, τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του .

  4. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας, τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

  5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

  6. Φορολογική Ενημερότητα, τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του .

  7. Ασφαλιστική Ενημερότητα,τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του .

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και τους όρους της αριθμ. 222/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο Περιουσίας του Δήμου Γρεβενών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες(αρμόδια υπάλληλος κα Βασιλοπούλου Μαριάνα ,Τηλέφωνο 24623 50886).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά