ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος της Κοινότητας Κυπαρισσίου Δήμου Γρεβενών, ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς είκοσι (20,00) ευρώ μηνιαίως και για χρονικό διάστημα έξι [6] ετών.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γρεβενών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον των μελών της Επιτροπής Δημοπρασιών την 30η του μηνός Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 11:00π.μ. έως 11:30π.μ. .

Αν η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους και από την ίδια Επιτροπή δημοπρασίας την 06η του μηνός Απριλίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 11:00π.μ. έως 11:30π.μ. .

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι όσοι προσκομίσουν:

  1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθηκών του Τ.Π.&Δ., ποσού είκοσι τεσσάρων (24,00) ευρώ.

  2. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Γρεβενών( Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας), τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του .

  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 3.2.3 της διακήρυξης, τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του .

  4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

  5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

  6. Φορολογική Ενημερότητα,τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

  7. Ασφαλιστική Ενημερότητα,τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και τους όρους της αριθμ. 44/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο Περιουσίας του Δήμου Γρεβενών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιοι υπάλληλοι: κα Βασιλοπούλου Μαριάνα και κ.Καραμήτρος Βασίλης , Τηλέφωνα 24623 50886 και 24623 50874)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά