Συνεδρίαση -- 4 2020 -- Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύει, στην 4η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 17 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο

  1. Έγκριση του 1ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 (επικαιροποίηση), όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

  2. Πληροφορίες: Κολτσίδας Δημήτριος – Παπαϊωάννου Ευάγγελος

Θέμα 2ο

  1. Αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης ποσού 40.000,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη αναγκών για την αναγκών για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 και έγκριση του 2ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

  2. Πληροφορίες: Κυρατσούλης Ιωάννης

 

Η Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης. Επίσης με το ίδιο άρθρο όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 παράγραφος 1 του Ν. 4635/2019, για θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, οι σχετικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς.

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και συγκεκριμένα στις διατάξεις του άρθρου 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19” και προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής ειδικότερα στην 1η παράγραφο αναφέρει:

1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν.3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.”.

Πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Η έγκριση του 1ου σχεδίου αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου είναι υποχρεωτική αναμόρφωση που πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά την οποία επικαιροποιείται ο προϋπολογισμός. Ο Προϋπολογισμός έτους 2020 συντάχθηκε με τα στοιχεία που είχε η υπηρεσία κατά τη χρονική στιγμή έως 31-8-2019 και με την αναμόρφωση αυτή και μετά το κλείσιμο της οικονομικής χρήσης του έτους 2019 θα γίνει αναλυτική εγγραφή στους Κωδικούς Εσόδων και Εξόδων των διαφορών που προέκυψαν κατά την περίοδο αυτή.

Ύστερα από τα ανωτέρω, το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται κατεπείγον και χρειάζεται η σύγκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι περιέχει υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την επικύρωση της οποίας οι υπηρεσίες του Δήμου θα μπορούν να λειτουργούν χωρίς προβλήματα στις συναλλαγές τους με τους προμηθευτές, εργολάβους κ.λπ. συναλλασσόμενους.

Δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Το Υπουργείο Εσωτερικών με την αριθμ. 18209/13-3-2020 απόφασή του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής, κατανέμει στους Δήμου της Χώρας, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών για προμήθειες υλικού, για την παροχή μέσων προστασίας των εργαζομένων, καθώς και λοιπών υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19. Ο Δήμος Γρεβενών με την ανωτέρω απόφαση επιχορηγήθηκε με το ποσό των 40.000,00€

Ύστερα από τα ανωτέρω, το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται κατεπείγον και χρειάζεται η σύγκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι ο Δήμος Γρεβενών πρέπει να προβεί άμεσα στις απαραίτητες για το σκοπό αυτό προμήθειες και απαιτείται να προηγηθεί η αποδοχή της χρηματοδότησης, η σχετική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και η κατανομή της πίστωσης στους αντιστοιχούν Κ.Α.

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά