Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου στην Κοινότητα Αηδονίων Δήμου ΓρεβενώνΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ  ΟΤΙ :

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του ισογείου  Δημοτικού Καταστήματος της Κοινότητας  Αηδονίων Δήμου Γρεβενών, ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς είκοσι  (20,00) ευρώ μηνιαίως και για χρονικό διάστημα έξι [6] ετών.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γρεβενών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον των μελών της  Επιτροπής Δημοπρασιών  την 7η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ.. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι μόνιμοι  κάτοικοι  της  Κοινότητας Αηδονίων Δήμου Γρεβενών.

Αν η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί την  ίδια ημέρα  και τη ίδια ώρα της επόμενης εβδομάδας, με τους ίδιους όρους και την ίδια Επιτροπή δημοπρασίας την 14η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. και δικαίωμα συμμετοχής έχει οιοσδήποτε.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι όσοι προσκομίσουν:

  1. 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο  Σύστασης Παρακαταθηκών του Τ.Π.&Δ., ποσού είκοσι τέσσερα (24,00) ευρώ.
  2. 2. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Γρεβενών( Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας), τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του .

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 3.2.3 της διακήρυξης,  τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του .

5. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας,  τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

6. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

7. Φορολογική Ενημερότητα,τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

8. Ασφαλιστική Ενημερότητα,τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και τους όρους της αριθμ.172/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο Περιουσίας του Δήμου Γρεβενών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες(αρμόδια υπάλληλος κα Βασιλοπούλου Μαριάνα ,Τηλέφωνο 24623 50886).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

κ.α.α.

 

Αδάμος Ευθ. Ματθαίος

Αντιδήμαρχος Οικονομικών-

Διοικητικών Υπηρεσιών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά