Ανακοίνωση κληρώσεων Επιτροπών Παραλαβής Έργων

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.

2. Την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/ΟΙΚ 21508/4-11-2011 απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/7-11-11 τεύχος Β’).

3. Τις υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/1.18/οικ.21700/19-9-2012 εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014. τις διατάξεις των άρθρων 73 & 75 του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και του άρθρου 15 παρ. 2 του Π.Δ. 171 /1987

5. Την με αριθμό 609/2013 απόφαση του Δ. Σ. για ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής έργων δαπάνης άνω των 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2014.

6. Την με αριθμό 610/2013 απόφαση του Δ. Σ. για ορισμό δύο Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής έργων δαπάνης μέχρι 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2014.

7. Την ανάγκη ανάδειξης Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής έργων για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα έτους 2014 καθώς και για το έτος 2015 λόγω της έναρξης της νέας δημοτικής περιόδου και της νέας σύνθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου

Συγκεκριμένα :

α. Την ανάγκη ανάδειξης ενός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή παραλαβής έργων που αφορούν την Προσωρινή και Οριστική παραλαβή έργων δαπάνης άνω των 5.869,41 € χωρίς Φ.Π.Α., προκειμένου για τη έκδοση σχετικής απόφασης συγκρότησής τους από το Δημοτικό Συμβούλιο

β. Την ανάγκη ανάδειξης δυο Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη με τους αναπληρωτές τους για την Επιτροπή Παραλαβής μικρών έργων – εργασιών συντήρησης δαπάνης μέχρι 5.869,41 € χωρίς Φ.Π.Α., προκειμένου για τη έκδοση σχετικής απόφασης συγκρότησής τους από το Δημοτικό Συμβούλιο .


Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ., στο γραφείο του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κτίριο Διοικητήριο Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη Γραφείο 4102, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής έργων που αναφέρονται παραπάνω,

Η κλήρωση θα γίνει παρουσία τριών στελεχών της Υπηρεσίας

1. Καρέτσο Αναστάσιο

2. Σαίτη Σοφία

3. Φωτόπουλο Ευθύμιο


Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γρεβενών

* Επισυνάπτονται οι σχετικοί πίνακες και το διαβιβαστικό της δημοσίευσης της κλήρωσης
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά