Ανακοίνωση κληρώσεων για Επιτροπές Παραλαβής Έργων

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του N.4257/2014 (ΦΕΚ 14.4.2014) , που ορίζει ότι η σύσταση των επιτροπών παραλαβής των έργων γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.

3.Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Εγκύκλιου του ΥΠ.Δ.Μ.ΗΛ.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β): «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»

4. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/11 (ΦΕΚ 2540 Β/7-11-2011) : Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων).

5. Την υπ' αριθ. Εγκύκλιο του ΥΠ.Δ.Μ.ΗΛ.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-11 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ): Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων)

6. Την υπ' αριθ. Εγκύκλιο του ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».

7.To άθρο 16 Π/Δ 171/1987 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8.Τα άθρα 73 και 75 του Ν 3669/2008.

9.Το με αριθμ. πρωτ.16916 /28-4-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

10 .Το υπ’ αριθ. Πρωτ .οικ 20223 /1375/ Εγκύκλ 16 / 25 -04-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας περί « Σύστασης Επιτροπής Παραλαβής έργων -Κοινοποίηση του άρθρου61 του Ν4257/2014»

Το υπ’ αριθ. Πρωτ .οικ 23442/1594 / Εγκύκλ 205 /13-05-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μ ακεδονίας περί «Ρυθμίσεις αρμοδιοτήτων Υπουργείου Εσωτερικών».

12.Τα με αριθμ. Πρωτ.6593 /17-06-2014 και 8066/24-7-2014 έγγραφα του Δήμου Δεσκάτης .

13.Το με αριθμ. πρωτ.16992 /12-06-2014 έγγραφο του Δήμου Γρεβενών.

14. Την ανάγκη ανάδειξης μελών τακτικών και αναπληρωτών για τη συγκρότηση απο το Δημοτικό Συμβούλιο των επιτροπών παραλαβής έργων για τα παρακάτω έργα:

1. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΔΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΟΤΣΙΚΟΥ αριθ. Μελ. 67/2011, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 150.000,00€, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και οι επιβλέποντες των έργων δεν δύνανται να είναι μέλη της επιτροπής παραλαβής.

Η ανωτέρω Επιτροπή θα αποτελείται για έργα προυπολογισμού μικρότερα του 1.000.000 Ε από δύο υπαλ/λους κατηγορίας Π.Ε Μηχανικών η ενός Υπα/λου κατηγορίας Π.Ε Μηχανικών και ενός υπαλήλου κατηγορίας Τ.Ε Μηχανικών. Για έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου του 1.000.000 € από τρεις υπαλ/λους κατηγορίας Π.Ε Μηχανικών η δύο Υπαλ/λους κατηγορίας Π.Ε Μηχανικών και ενός υπαλήλου κατηγορίας Τ.Ε Μηχανικών

Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής έργων ορίζεται ο αρχαιότερος από τα μέλη των υπαλ/λων αυτής με την επιφύλαξη των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγ. 3 του αθρ.73 του Ν 3669/2008.Ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπ/λους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Στην επιτροπή παραλαβής υποχρεωτικά συμμετέχει τεχνικός υπ/λος αντίστοιχης ειδικότητας με την κύρια κατηγορία του έργου το οποίο παραλαμβάνεται

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών την Δευτέρα 10 Νοεμβριου 2014 και  ώρα 10:00 π.μ., στο γραφείο του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κτίριο Διοικητήριο Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη Γραφείο 4102, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των υπαλλήλων ως  τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα  συγκροτήσουν την  επιτροπή  παραλαβής του παραπάνω έργου .


Η κλήρωση θα γίνει παρουσία τριών στελεχών της Υπηρεσίας

1. Καρέτσο Αναστάσιο

2. Σαίτη Σοφία και

3. Φωτόπουλο Εΰθύμιο


Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γρεβενών

Επισυνάπτεται παρακάτω το αρχείο.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά