Δημόσια Κλήρωση Επιτροπών Διαγωνισμών (μέχρι 60.000€ και μέχρι 1.500.000€)

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στις 9/12/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξάγει δημόσια κλήρωση, στα γραφεία της (Δ/νσης Τ.Υ.) Διοικητήριο Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη Γραφείο 4102, για την ανάδειξη των απαιτούμενων τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών – προφορικών δημοπρασιών και τυχόν επαναλήψεων αυτών, που θα προκύψουν, κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως την ημερομηνία ισχύος του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008.

Η ανωτέρω Επιτροπή θα διενεργεί πρόχειρους διαγωνισμούς – προφορικές δημοπρασίες για έργα προϋπ/σμού μέχρι του ποσού που καθορίζεται κάθε φορά (ήτοι 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ) και τυχόν επαναλήψεων αυτών.

Επισυνάπτεται παρακάτω το αρχείο.


Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών την 9/12/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξάγει δημόσια κλήρωση, στα γραφεία της (Δ/νσης Τ.Υ.) Διοικητήριο Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη Γραφείο 4102, για την ανάδειξη των απαιτούμενων τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διεξαγωγής όλων των Δημοπρασιών για έργα συνολικού προϋπολογισμού από 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης ΜΕΕΠ, ήτοι μέχρι το ποσό των 1.500.000,00€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και τυχόν επαναλήψεων αυτών, που θα προκύψουν, κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως την ημερομηνία ισχύος του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008.

Η ανωτέρω Επιτροπή θα διεξάγει όλους τους διαγωνισμούς, για έργα συνολικού προϋπολογισμού από 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης ΜΕΕΠ, ήτοι μέχρι το ποσό των 1.500.000,00€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Επισυνάπτεται παρακάτω το αρχείο.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά