ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ 2015 (Ορθή Επανάληψη)

ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ για το έτος 2015

ΑΔΑ: Ψ93ΦΩ9Γ-ΡΞΩ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

ΑΔΑ: Ω1ΝΞΩ9Γ-ΒΓΣ
Κωδικοί Αριθ Έσοδα και Έισπράξεις Προϋπολογισμός σε Ευρώ
0 Τακτικά Έσοδα 10.536.722,87
1 (πλην 13) Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 106.198,46
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 317.895,00
31 Εισπράξεις από Δάνεια 0,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 1.474.624,97
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,Ασφ.Φορέων και Τρίτων 2.660.277,30
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους 1.821.203,05
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 28.490.520,09

Σύνολο Πόρων 45.407.441,74
Κωδικοί Αριθ 'Εξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός σε Ευρώ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.372.045,55
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 2.326.724,94
63,64 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 161.473,17
651 Τοκοχρεωλύσια δανείων 246.519,32
66 Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών 360.900,54
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 2.659.100,19
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 1.161.002,79
82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 3.905.776,14
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00

Επενδύσεις 0,00
71 Αγορές 68.600,00
73 Έργα 29.564.934,97
74 Μελέτες 516.417,43
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00
652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 0,00
9111 Αποθεματικό 63.946,70

Σύνολο εξόδων και πληρωμών 45.407.441,74


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠαλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά