Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την τήρηση
των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την
καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου και για τον
σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και
διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του
ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για
την γραμματειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του Δήμου, τη
λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών
διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένες
αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται
από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών
Αποφάσεων. Στη Διεύθυνση, και ειδικότερα στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας,
υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών Θεμάτων σε
επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Λεοντοπούλου Μελίνα

Τμήματα
α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠαλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά