Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων καιεγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών.

Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Καρέτσος Αναστάσιος

Τμήματα
α) Τμήμα Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων
β) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης
γ) Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων
δ) Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων
ε) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Κίνησης Οχημάτων
στ) Τμήμα Πρασίνου και Διαχείρισης Δασών
ζ) Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠαλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά