Διεύθυνση Πολεοδομίας

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού

σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και

τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της

Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες

διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων


Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΣαΪτη Σοφία (Αναπληρώτρια)

Τμήματα
α) Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
β) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
γ) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
δ) Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣΠαλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά