Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του

Δήμου είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των

υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες

σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των

περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων

Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των

υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον

σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών

οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του

επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών.

Επίσης είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας

των φύλων στις τοπικές πολιτικές. Επιπρόσθετα το Τμήμα είναι αρμόδιο για

την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ

του Δήμου, περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του

ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο

άρθρο 19 του Ν. 3882 / 2010 (ΦΕΚ Α΄166).

 

Προϊστάμενος Τμήματος
Ζαμανάκος Πούλιος

Τμήματα
α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
β) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ,ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΠαλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά