Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων

Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων

Προϊστάμενος Τμήματος
Φωτόπουλος Ευθύμιος

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά