ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

Γρεβενά 05-08-2015

Αριθ. Πρωτ: 16395

ΕΡΓΑΣΙΑ : «Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου-εστιατορίου μαθητικής εστίας (έτους 2015-2016)»


Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος του Δήμου Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, διακηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ TIMΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980 και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους, για την ΕΡΓΑΣΙΑ «Ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου-εστιατορίου μαθητικής εστίας (έτους 2015-2016)» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 52.336,50 € Ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ 23% σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της εργασίας :

 

Ισχύουσες Διατάξεις

 • Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει σήμερα

 • Το ΠΔ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα

 • Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής

 • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

 • Την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών 35130/739/10/ΦΕΚ Β’/1291/11-08-2010 περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, όπως ισχύουν

 • Τον Ν. 2503/1997

 • Την Απόφαση του Υπουργού Προεδρίας 3373/390/20.3.75 (ΦΕΚ-349 Β') Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ. περί των το άρθρο 1 του Ν.Δ. 2396/53.

 • Την αναγκαιότητα για την σίτιση των μαθητών της Μαθητικής εστίας

 • Τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή υποστήριξης της ενίσχυσης του προσωπικού της μαθητικές εστίας Γρεβενών

 • Την προϋπολογιζόμενη δαπάνη σύμφωνα με τον πρόχειρο προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των 52.336,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 • Το γεγονός ότι η πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους του Δήμου Γρεβενών.

Δ ι α κ η ρ ύ τ ε ι

Καταρτίζει τους όρους δημοπρασίας της εργασίας «Ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου-εστιατορίου μαθητικής εστίας (έτους 2015-2016)» , η οποία θα γίνει με κριτήριο της χαμηλότερης τιμής προσφοράς κατά ημέρα απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και άλλες ισχύουσες διατάξεις, οι οποίοι όροι έχουν ως εξής:

 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

1) Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17η Αυγούστου 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα στο Δημοτικό κατάστημα Γρεβενών που βρίσκεται στη διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας 01, Γρεβενά, 51100 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών: 10:00

 

2) Επιτροπή Διαγωνισμού

 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αποτελείται από τους παρακάτω Δημοτικούς Υπαλλήλους που προέκυψαν από το 15425/23-07-2015 πρακτικό κλήρωσης και επικυρώθηκε από την αριθ. 178/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής :

 

Μωυσιάδου

Γιαννούλα

Χρήστος

ως Πρόεδρο

Λάζου

Φωτεινή

Ζήσης

ως μέλος

Τσιαμήτρου

Ξανθίππη

Δημήτριος

ως μέλος

Αναπληρωματικά μέλη:

Τσιρογιάννη

Παναγιώτα

Κων/νος

Ως αναπλ. Πρόεδρο

Μπαλοδήμος

Νικόλαος

Αθανάσιος

ως αναπλ. μέλος

Λάτσου

Σουλτάνα

Ανδρέας

ως αναπλ. μέλος

 

 

3) Τεύχη Δημοπράτησης

 

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι:

 

α) η παρούσα διακήρυξη

β) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

γ) η τεχνική έκθεση

 

4) Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

 

1) Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν δυνατότητα στην
εκτέλεση της εργασίας
«Ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου- εστιατορίου μαθητικής εστίας (έτους 2015-2016)».

Συγκεκριμένα :

Α). Οποιασδήποτε νομικής μορφής επιχείρησης η πιστοποίησης ISO.

Β). Κοινοπραξίες ατόμων. Στα έγγραφα για σύσταση κοινοπραξίας που θα ορίζεται επακριβώς το ή τα πρόσωπα που θα καταθέσουν την προσφορά .

Η αναθέτοντα αρχή δεν έχει την πρόθεση να επιβάλει άλλη ιδιαίτερη νομική μορφή στην ανάδοχο κοινοπραξία

 

1.1)Για τους Μαγείρους Πτυχίο η Δίπλωμα η Βεβαίωση σπουδών, ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ,αντίστοιχο των ΙΕΚ η Ε.Ε.Σ. και µε αντίστοιχη προϋπηρεσία σε φορέα η εταιρεία μαζικής εστίασης, για δυο έτη τουλάχιστον . Οι μάγειροι (2) που θα εργαστούν στη Μ.Ε. Γρεβενών θα πρέπει να έχουν περάσει από την εκπαίδευση του ΕΦΕΤ µε θέμα την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων (επιπέδου1) σύμφωνα µε την ΚΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 και να φέρουν βεβαίωση της εταιρείας παροχής εκπαίδευσης η πιστοποίηση του ΕΦΕΤ ως χειριστές τροφίμων.

 

1.2 ) Για τους Εργάτες Μαγειρείου ,τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, χωρίς προϋπηρεσία.

1.3 ) Τα προβλεπόμενα από το νόμο πιστοποιητικά υγείας του προσωπικού που θα απασχοληθεί.

 

2) Μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:

 

2.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

2.2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης, αποδεικτικά έγγραφα των αντιπροσωπευόμενων εργοστασίων της αλλοδαπής.

2.3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

2.4. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού

2.5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του δημοσίου.

2.6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα φαίνεται η έδρα της επιχείρησης

2.7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η εμπειρία σε παρόμοιες εργασίες κατά την τελευταία πενταετία, καθώς και οι ανειλημμένες υποχρεώσεις τους που αφορούν το διάστημα που θα εκτελεστεί η υπηρεσία.

Εναλλακτικά, υπεύθυνη δήλωση ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά, θα προσκομισθούν αν ανακηρυχθεί μειοδότης πριν την υπογραφή της σύμβασης ( πλην της εγγυητικής επιστολής και των υπευθύνων δηλώσεων)

5) Ισχύουσες διατάξεις

Η προκείμενη εργασία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του Ν.3463/2006, του Ν.2503/1997 και λοιπές ισχύουσες διατάξεις (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα).

6) Προϋπολογισμός

Η εκτέλεση των εργασιών «Ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου -εστιατορίου μαθητικής εστίας (έτους 2015-2016)» του Δήμου προϋπολογίστηκε στις 52.336,50 € με ΦΠΑ σύμφωνα με τις από 20-07-2015 τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας .

Να σημειωθεί εδώ ότι ο Δήμος δεν υποχρεούται στην ανάλωση όλου του ποσού που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, παρά μόνο για όσες εργασίες κρίνονται απαραίτητες από την υπηρεσία.

 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

1) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών

 

1. Οι διαγωνιζόμενοι παραδίδουν την προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφεται:

α) ο τίτλος της δημοπρατούμενης υπηρεσίας

β) η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ"

γ) η επωνυμία αυτού (πλήρη στοιχεία)

 

Ο φάκελος αυτός περιέχει δύο φακέλους α) ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ στον οποίο τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που ορίζονται στη διακήρυξη και β) ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στον οποίο περιέχεται η οικονομική προσφορά και θα αναγράφονται και σε αυτόν τα παραπάνω.

Οι δύο φάκελοι είναι σφραγισμένοι και φέρουν τις σημάνσεις του κυρίως φακέλου.

H οικονομική προσφορά συντάσσεται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ σε έντυπο που θα δοθεί από την Υπηρεσία ή θα εκτυπωθεί από την ιστοσελίδα του Δήμου.

2. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

3. Σε όλες τις δημοπρασίες οι ενδιαφερόμενοι παρίστανται μόνον αυτοπροσώπως.

Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα μέλη αυτών, αυτοπροσώπως ή από εκπρόσωπο, που ορίζεται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Κανείς δεν μπορεί, στην ίδια δημοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από μια εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν μπορεί ο εκπροσωπών ή το μέλος διοικητικού συμβουλίου συμμετέχουσας εταιρείας να συμμετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε μια τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τους ενδιαφερόμενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην μίας.

Δεν μπορεί επίσης να συμμετάσχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό, υπάλληλος εταιρείας που συμμετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύμβουλοι, που αμείβονται από αυτή με μισθό ή με κάποιον άλλον τρόπο.

4. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού ή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Γρεβενών καθώς και μπορεί να αποστέλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην εξής διεύθυνση: Γραφείο Πρωτοκόλλου Δήμου Γρεβενών, Πλατεία Ελευθερίας 1, 51100, Γρεβενά.

5. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

2) Εγγυήσεις

 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής που εκδίδεται από νομικά/χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νομίμως και έχουν αρμοδιότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, για ποσό ίσο προς το 1% (της προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνης της εργασίας) ποσού 425,50 Ευρώ, σαν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η εγγυητική συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 2% του συμβατικού ποσού. (δηλαδή του προσφερόμενου ποσού.)

3) Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές για όλους όσους έχουν λάβει μέρος στην δημοπρασία και δεν αποκλείστηκαν θεωρούνται ότι ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ημέρα του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο ή δεν ορίζει χρόνο ισχύος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από την λήξη της την προθεσμία κατά ανώτατο όριο έξι (6) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά την λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για την συνέχιση του διαγωνισμού.

Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές ο Δήμος μπορεί να καλέσει οποιονδήποτε διαγωνισθέντα για να υπογράψει σύμβαση προμήθειας με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων. Ο διαγωνιζόμενος δεν δύναται κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει ακύρωση ή επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ή οιανδήποτε μεταβολή των όρων, προερχομένης από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.

4) Γλώσσα σύνταξης προσφοράς

Οι προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα.Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

1) Παραλαβή προσφορών

 

1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για την διεξαγωγή της δημοπρασίας επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια, μέχρι την ώρας λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη.

2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της, εάν δε συνοδεύεται από το πτυχίο ή το πιστοποιητικό ταυτότητας.

 

3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη.2) Έλεγχος δικαιολογητικών

1. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δημόσια συνεδρίαση και αρχίζει από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους της διακήρυξης.

 

2. Ο φάκελος που περιέχει την « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός με αυτόν που αναγράφηκε στον ανοικτό φάκελο.

 

3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συμμετεχόντων, όσοι παρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται μυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει μυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν.

 

4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δημόσια της συνεδρίας και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δημοπρασία, καθώς και τους λόγους αποκλεισμού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους μαζί με την σφραγισμένη προσφορά τους.

 

3) Αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών

 

1. Από τις προσφορές των συμμετεχόντων που γίνονται δεκτές, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται κατά σειρά από την επιτροπή και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται δημόσια.

 

2. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται.

 

 

 

 

 

4) Ανακήρυξη αναδόχου

 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή κατά ημέρα απασχόλησης.

Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών.

 

5) Ενστάσεις

 

1. Οι ενστάσεις κατά της δημοπρασίας, κατατίθενται στην επιτροπή που διενέργησε τη δημοπρασία στο δήμο, μέχρι την επόμενη από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας εργάσιμη ημέρα. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στον δήμο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην επιτροπή που διενήργησε τη δημοπρασία.

 

2. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 20 του

Π.Δ. 28/80.

 

Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ

 

1) Κατακύρωση

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Οικονομική επιτροπή.

Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας, για έγκριση, είναι δε αμέσως εκτελεστή.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση της εργασίας σε έναν ανάδοχο ή σε περισσότερους μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων, μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

 

2) Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας

Οι εργασίες θα εκτελούνται στο χώρο στέγασης των μαγειρείων της Μαθητικής Εστίας του Δήμου Γρεβενών.

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και για 185 ημέρες .

3) Κρατήσεις

 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται όπως και των εξόδων δημοσίευσης της διακήρυξης, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.

 

4) Τρόπος Πληρωμής

 

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά μετά από την παραλαβή της εργασίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την εκτέλεση της εργασίας, σε έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού του οποίου η εξόφληση θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα από το Δήμο Γρεβενών.

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο.

 

 

5) Χρόνος παράδοσης

 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνονται περιοδικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου μετά από εντολή της Υπηρεσίας. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην ανάλωση όλου του ποσού που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό των 52.336,50 € και από στις 20-07-2015 Τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου

Χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας ορίζεται το τέλος της σχολικής περιόδου με δυνατότητα παράτασης, 12 εργάσιμων ημερών αν υπάρχει εξαιρετικός λόγος γι αυτό.

 

ΣΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

1) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες και τεύχη για το διαγωνισμό θα χορηγούνται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Γρεβενών:

Πληροφορίες: Στέφος Δημήτριος,

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 1 51100 Γρεβενά

Αριθμός τηλεφώνου: +302462350887, 50893

Αριθμός ΦΑΞ: +302462350864

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.dimosgrevenon.gr

Το κόστος των εγγράφων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι πέντε (5,00) Ευρώ.(μόνον σε περίπτωση που θα ζητηθούν να εκτυπωθούν από το Δήμο)

 

Τεύχη και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη της συγγραφής υποχρεώσεων θα παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών.

Η παραλαβή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο είτε με εταιρία ταχυμεταφορών ή θα εκτυπωθούν από την ιστοσελίδα του Δήμου. Ο Δήμος δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών. Το κόστος μεταφοράς των εγγράφων βαρύνουν τον υποψήφιο.

 

Ζ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 

1) Δημοσίευση

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού

Η δαπάνες δημοσίευσης αρχικής και επαναληπτικής βαρύνει τον ανάδοχο. Οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται από αυτόν κατά την υπογραφή της σύμβασης.

 

Η) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την επιπλέον υποχρέωση για την απασχόληση σε αργίες και Σαββατοκύριακα χωρίς καμία προσαύξηση της αμοιβής του για Κυριακές και εξαιρέσιμες να παρέχει τις υπηρεσίες του αν του ζητηθεί από τον προϊστάμενο της Εστίας όταν σε αυτή παραμένων μαθητές ή υπάρχει φιλοξενία άλλων μαθητών χωρίς να προβάλει καμιά αντίρρηση.

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 178/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Γρεβενά 05-08-2015

Ο Δήμαρχος Γρεβενών

 

 

 

Γεώργιος Δασταμάνης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Γρεβενά 05-08-2015

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

Αριθ. Πρωτ: 16396

Γραφείο προμηθειών

 

 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 1

51 100 Γρεβενά

 

Πληροφορίες: Στέφος Δημήτριος

 

 

Τηλέφωνο: 2462350887

 

 

ΦΑΧ: 2462350864

 

 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Γρεβενών προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης, την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, επί της τιμής του προϋπολογισμού, για την εργασία «Ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου-εστιατορίου μαθητικής εστίας (έτους 2015-2016»,σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980, του (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις από 22-07-2013 τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου , συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 52.336,50€ μαζί με τον ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα δημοτικού Συμβουλίου) την Δευτέρα 17η Αυγούστου 2015 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 09:00 π.μ και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 10:00 π.μ.

O Δήμος Γρεβενών προτίθεται να προχωρήσει στην ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την ενίσχυση του προσωπικού Μαγειρείου-Εστιατορίου της Μαθητικής Εστίας, µε δύο (2) μαγείρους και δύο (2) εργάτες Μαγειρείου µε κύρια προσόντα τα εξής:

α)Για τους Μαγείρους Πτυχίο η Δίπλωμα η Βεβαίωση σπουδών, ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ,αντίστοιχο των ΙΕΚ η Ε.Ε.Σ. και µε αντίστοιχη προϋπηρεσία σε φορέα η εταιρεία μαζικής εστίασης, για δυο έτη τουλάχιστον

β)Για τους Εργάτες, Μαγειρείου ,τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, χωρίς προϋπηρεσία.

Η εγγυητική επιστολή για συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ίση με το 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του προϋπολογισμού, δηλαδή με ποσό 425,50 .

Περισσότερες λεπτομέρειες αλλά και τη σχετική διακήρυξη μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν από το Δήμο Γρεβενών (τηλ. 24623-50887) κ. Δημήτριο Στέφο, επίσης μπορούν να την βρουν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosgrevenon.gr

Ο Δήμαρχος Γρεβενών

 

 

 

Γεώργιος ΔασταμάνηςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Αριθ. Τεχ.Προδ.: 1

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου μαθητικής εστίας ετών 2015-2016»,

 

Ο Δήμος Γρεβενών προτίθεται να προχωρήσει στην ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την ενίσχυση προσωπικού Μαγειρείου-Εστιατορίου µε δύο (2) μαγείρους και δύο (2) εργάτες Μαγειρείου µε κύρια προσόντα:

Α)Για τους Μαγείρους Πτυχίο η Δίπλωμα η Βεβαίωση σπουδών, ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ,αντίστοιχο των ΙΕΚ η Ε.Ε.Σ. και με αντίστοιχη προϋπηρεσία σε φορέα η εταιρεία μαζικής εστίασης, για δυο έτη τουλάχιστον και

Β)Για τους Εργάτες- Δύο Μαγειρείου ,τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, χωρίς προϋπηρεσία.

Οι μάγειροι (2) που θα εργαστούν στη Μ.Ε. Γρεβενών θα πρέπει να έχουν περάσει από την εκπαίδευση του ΕΦΕΤ με θέμα την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων (επιπέδου1) σύμφωνα µε την ΚΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 και να φέρουν βεβαίωση της εταιρείας παροχής εκπαίδευσης η πιστοποίηση του ΕΦΕΤ ως χειριστές τροφίμων.

Τέλος όλο το προσωπικό θα πρέπει να προσκομίσουν το βιβλιάριο Υγείας τους.

1. Χώρος Εργασίας

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου ,ορίζεται το Εστιατόριο- Μαγειρείο της Μ.Ε. Γρεβενών, που βρίσκεται στα Γρεβενά

2.Προσδιορισμός της εργασίας του αναδόχου µε τις εντολές της Υπηρεσίας µας.

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες του αναδόχου προς τη Μ.Ε. Γρεβενών , ορίζονται ως παρακάτω:

2.1 Για τους Μάγειρους .

Προπαρασκευή -παρασκευή και σερβίρισμα φαγητού

2.2 Για το εργατικό προσωπικό

α. Άριστο πλύσιμο δίσκων, πιάτων, ποτηριών, μαχαιριών, πιρουνιών, κουταλιών κλπ. µε τα χέρια η στο πλυντήριο.

β. Άριστο πλύσιμο µε τα χέρια όλων των συσκευών ,εργαλείων και συσκευών μαγειρείου.

γ. Επιµεληµένη καθαριότητα της επιφάνειας των τραπεζιών του εστιατορίου.

δ. Άριστο καθαρισμό όλων των χώρων του μαγειρείου.

ε. Μεταφορά των απορριμμάτων μέσα σε νάιλον σακούλες από το μαγειρείο στο σημείο τοποθέτησης απορριμμάτων της Μ.Ε. Γρεβενών.

3.Εργασιακές περίοδοι του αναδόχου

Η παροχή υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνει σε ημερήσια βάση και η κατανομή του προσωπικού του αναδόχου καθώς και το ωράριο .θα γίνει σε συνεργασία µε τον Προϊστάμενο της Μ.Ε. Γρεβενών ,σύμφωνα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας και θα ελέγχεται από την Γραμματεία

4.Απασχολούμενο εργατικό προσωπικό

Ο ανάδοχος έχει τη υποχρέωση να διαθέτει έμπειρο και ικανό εργατικό προσωπικό από Δευτέρα ως και Παρασκευή (ήτοι 5 ημέρες την εβδομάδα µε 2 Μάγειρους & 2 Εργάτες μαγειρείου για 8 ώρες ημερησίως από 10/9/15 έως 30/6/16.

Τα ρεπό του προσωπικού θα τα καλύπτει ο ανάδοχος µε αλλά δικά του άτομα.

Το προσωπικό πρέπει να είναι σε άριστη συνεργασία µε το προσωπικό της Μ.Ε. Γρεβενών, και υπό την εποπτεία και τις οδηγίες του Διευθυντή της Μαθητικής Εστίας και να εφαρμόζει τις Γενικές Οδηγίες και εγκύκλιους .

5.Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασίας

α. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στους εργαζόμενους του συνεργείου του ,στολές εργασίας ομοιόμορφες καθώς και υποδήματα

β. Το προσωπικό του αναδόχου μισθοδοτείται ,ασφαλίζεται (ατυχήματα ασθένεια κ.λ.π.)από τον ίδιο τον ανάδοχο

γ. Το προσωπικό του αναδόχου όταν προσέρχεται και αναχωρεί θα υπογράφει σε ειδικό βιβλίο που θα τηρείται και θα ελέγχεται από την Γραμματεία.

δ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στην Γραμματεία ,την αναγγελία έναρξης εργασίας στον ΟΑΕΔ, την Βεβαίωση για την ασφαλιστική κάλυψη του εργαζομένου και θεωρημένο πρόγραμμα εργασίας από την επιθεώρηση εργασίας.

Κάθε εργατική διαφορά που απορρέει από τις προσφερόµενες υπηρεσίες στο χώρο µας είναι υπεύθυνος και υπόλογος ο ανάδοχος.

Οι εργαζόμενοι µε ευθύνη του αναδόχου υποχρεούνται να καταθέσουν τα βιβλιάρια υγείας στη Γραμματεία της Εστίας

Τα τυπικά προσόντα όπως αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή (αντίγραφα)θα κατατεθούν από τον ανάδοχο στην Επιτροπή όπου θα κάνει τον Έλεγχο.

Στο τέλος κάθε μήνα θα συντάσσεται πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός


α/α

ημερήσια δαπάνη

ημέρες εργασίας (173 και 12)

Δαπάνη εργασιών

1

230,00 €

185

42.550,00

 

 

ΦΠΑ 23%

9.786,50

 

 

Σύνολο με ΦΠΑ

52.336,50

 

Λοιπές υποχρεώσεις : ο Ανάδοχος θα αναλάβει την επιπλέον υποχρέωση για την απασχόληση σε αργίες και Σαββατοκύριακα ( και για επιπλέον δώδεκα (12) ημέρες) αν ζητηθεί από το δήμο χωρίς καμία προσαύξηση της αμοιβής του για Κυριακές και εξαιρέσιμες να παρέχει τις υπηρεσίες του αν του ζητηθεί από τον προϊστάμενο της Εστίας όταν σε αυτή παραμένων μαθητές ή υπάρχει φιλοξενία άλλων μαθητών χωρίς να προβάλει καμιά αντίρρηση.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Γρεβενά 20-07-2015

Ο συντΑξας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευδοξία Μπαζάκα

 

Δημήτριος Στέφος


*Το έντυπο οικονομικής προσφοράς μπορεί να ζητηθεί και να αποσταλεί με fax ή e-mail από το Δήμο Γρεβενών.

Τηλ.: 2462350887*


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά