Ανακοίνωση κληρώσεων για Επιτροπές Παραλαβής Έργων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

Γρεβενά,

 

Αριθ. Πρωτ.:

 

08/09/2015

 

19264

Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Γρεβενών

«Κώστας Ταλιαδούρης»

Ταχ. Κώδικας : 51100

Πληροφορίες : Τζήκα Όλγα – Φωτόπουλος Ευθ.

Τηλέφωνο : 2462353425 - 2462353421

Fax : 24623-53243

 

 

ΠΡΟΣ: Δήμο Γρεβενών (Για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση κληρώσεων για Επιτροπές Παραλαβής Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του N.4257/2014 (ΦΕΚ 14.4.2014) , που ορίζει ότι η σύσταση των επιτροπών παραλαβής των έργων γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.

3.Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Εγκύκλιου του ΥΠ.Δ.Μ.ΗΛ.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β): «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»

4. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/11 (ΦΕΚ 2540 Β/7-11-2011) : Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων).

5. Την υπ' αριθ. Εγκύκλιο του ΥΠ.Δ.Μ.ΗΛ.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-11 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ): Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων)

6. Την υπ' αριθ. Εγκύκλιο του ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».

7.To άρθρο 16 Π/Δ 171/1987 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8.Τα άρθρα 73 και 75 του Ν 3669/2008.

9.Το με αριθμ. πρωτ.16916 /28-4-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

10 Το υπ’ αριθ. Πρωτ .οικ 23442/1594 / Εγκύκλ 205 /13-05-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μ ακεδονίας περί «Ρυθμίσεις αρμοδιοτήτων Υπουργείου Εσωτερικών».

11.Τα με αριθμ. Πρωτ.6593 /17-06-2014 και 8066/24-7-2014 έγγραφα του Δήμου Δεσκάτης .

12.Το με αριθμ. πρωτ.16992 /12-06-2014 έγγραφο του Δήμου Γρεβενών.

13. Την ανάγκη ανάδειξης μελών τακτικών και αναπληρωτών για τη συγκρότηση απο το Δημοτικό Συμβούλιο των επιτροπών παραλαβής έργων για τα παρακάτω έργα:

 

1. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ », με αριθ. μελ. 41/2009, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 195.852,08 €, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

 

2. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΘ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2011) », με αριθ. μελ. 25/2011, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 71.340,00 €, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

 

 

3. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», με αριθ. μελ. 03/2012, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 507.000,00 €, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

 

4. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1890 - 1930) Β ΦΑΣΗ», με αριθ. μελ. 47/2008, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 375.000,00 €, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

 

5. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ », με αριθ. μελ. 12/2014, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 12.631,46 €, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

 

6. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΕΤΟΥΣ 2014)», με αριθ. μελ.11/2014, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 12.571,24 €, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

 

7. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2014)», με αριθ. μελ. 09/2014, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 12.531,68 €, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

 

8. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΩΝ Δ. Κ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ », με αριθ. μελ. 47/2013, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 12.620,98 €, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

 

9. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ », με αριθ. μελ. 43/2013, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 12.531,68 €, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

 

10. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ », με αριθ. μελ. 131/2009, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 18.591,31 €, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

 

11. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ», με αριθ. μελ. 10/2008, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 30.000,00 €, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

 

12. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ », με αριθ. μελ. 183/2007, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 152.837,03 €, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

 

13. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ.Ε. ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ», με αριθ. μελ. 09/2011, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 69.531,28 €, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

 

14. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ », με αριθ. μελ. 24/2012, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 39.500,00 €, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

 

15. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΚΑΛΗΣ – ΚΑΡΠΕΡΟΥ », με αριθ. μελ. 78/2009, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 352.578,80 €, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

 

16. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ. Δ. ΚΛΗΜΑΤΑΚΙΟΥ », με αριθ. μελ. 63/2010, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 80.000,00 €, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

 

17. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΝΑΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΗΔΟΝΙΩΝ », με αριθ. μελ. 184/2009, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 12.232,34 €, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

 

18. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΟΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ. Δ. ΜΗΛΕΑΣ », με αριθ. μελ. 21/2009, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 10.057,32 €, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

 

19. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ – ΛΑΒΔΑ », με αριθ. μελ. 99/2009, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 35.001,16 €, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

 

20. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ ΕΛΑΤΟΥ », με αριθ. μελ. 80/2010, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 12.526,34 €, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

 

21. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ Τ. Δ. ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ , ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥ », με αριθ. μελ. 172/2009, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 45.000,00 €, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

 

22. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ Τ. Δ. ΚΟΣΜΑΤΙΟΥ », με αριθ. μελ. 129/2009, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 12.211,93 €, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

 

23. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ. Δ. ΚΟΣΜΑΤΙΟΥ », με αριθ. μελ. 117/2008, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 12.111,23 €, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

 

24. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ », με αριθ. μελ. 39/2013, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 12.600,00 €, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €

 

Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και οι επιβλέποντες των έργων δεν δύνανται να είναι μέλη της επιτροπής παραλαβής.

Η ανωτέρω Επιτροπή θα αποτελείται για έργα προϋπολογισμού μικρότερα του 1.000.000 Ε από δύο υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε Μηχανικών η ενός Υπα/λου κατηγορίας Π.Ε Μηχανικών και ενός υπάλληλου κατηγορίας Τ.Ε Μηχανικών. Για έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου του 1.000.000 € από τρεις υπάλληλους κατηγορίας Π.Ε Μηχανικών η δύο Υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε Μηχανικών και ενός υπάλληλου κατηγορίας Τ.Ε Μηχανικών

 

Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής έργων ορίζεται ο αρχαιότερος από τα μέλη των υπαλλήλων αυτής με την επιφύλαξη των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγ. 3 του αθρ.73 του Ν 3669/2008.Ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπ/λους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

 

Στην επιτροπή παραλαβής υποχρεωτικά συμμετέχει τεχνικός υπ/λος αντίστοιχης ειδικότητας με την κύρια κατηγορία του έργου το οποίο παραλαμβάνεται

 

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ., στο γραφείο του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κτίριο Διοικητήριο Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη Γραφείο 4102, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές παραλαβής των παραπάνω έργων .

 

 

Η κλήρωση θα γίνει παρουσία τριών στελεχών της Υπηρεσίας

1. Καρέτσο Αναστάσιο

2. Σαϊτη Σοφία και

3. Φωτόπουλο Ευθύμιο

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γρεβενών

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

Εσωτερική διανομή:

1. Μέλη επιτροπής κλήρωσης

2. Γραμματεία Δ/νση Τ.Υ.

 

 

Αναστάσιος Καρέτσος

Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά