Συνεδρίαση -- 20η 2015 -- Δημοτικού Συμβουλίου


Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 20η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο

Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου ΔΕ Βεντζίων» που εντάχθηκε στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», Δράση L321-1 «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα 2ο

Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Σαρακήνας» που εντάχθηκε στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L322 «Ανακαίνιση και Ανάπτυξη χωριών», Δράση L322-1 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα 3ο

Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Κοκκινιάς» που εντάχθηκε στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών», Δράση L322-1 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα 4ο

Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών στους οικισμούς Κνίδης, Πόρου και Σαρακήνας» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 185632 που εντάχθηκε στο Άξονα 4:«Εφαρμογή προσέγγισης LEADER», Μέτρο 41:«Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L323: «Διατήρηση και Αναβάθμιση Αγροτικής Κληρονομιάς», Δράση L323-3: «Διατήρηση, Αποκατάσταση, Αναβάθμιση Τοπίου της Υπαίθρου» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Θέμα 5ο

Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 179854 που εντάχθηκε στο Άξονα 4:«Εφαρμογή προσέγγισης LEADER», Μέτρο 41:«Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L323:«Διατήρηση και Αναβάθμιση Αγροτικής Κληρονομιάς», Δράση L323-3:«Διατήρηση, Αποκατάσταση, Αναβάθμιση Τοπίου της Υπαίθρου» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Θέμα 6ο

Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου ανατολικού τμήματος του Δήμου Γρεβενών» Άξονας 4:«Εφαρμογή προσέγγισης LEADER», Μέτρο 41:«Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», Υπομέτρο L321:«Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», Δράση L321-1:(Έργα υποδομής μικρής κλίμακας μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϋπολογισμού 166.050,00€

Θέμα 7ο

Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Οικιστική Αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμών Αηδονιών και Κληματακίου» Άξονας 4:“Εφαρμογή προσέγγισης LEADER”, Μέτρο 41:“Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης”, Υπομέτρο L322:“Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών”, Δράση L322-1: (Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Προϋπολογισμού 64.593,11€

Θέμα 8ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου ΔΕ Βεντζίου”

Θέμα 9ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Βελτίωση υπόβασης οδών νοτίου τμήματος του Δήμου”

Θέμα 10ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Βελτίωση εγκατάστασης θέρμανσης Κολυμβητηρίου

Θέμα 11ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Κιβωτού”

Θέμα 12ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Βεντζίου και Ηρακλεωτών”

Θέμα 13ο

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: ”Ανάπλαση οδών Τ.Δ. Κοκκινιάς Πολυδένδρου”

Θέμα 14ο

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου “Συντήρηση ασφαλτοστρώσεων”

Θέμα 15ο

Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου: “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2013)”

Θέμα 16ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος Δήμου Θ. Ζιάκα”

Θέμα 17ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών νοτίου τμήματος Δήμου Γρεβενών (έτους 2011)”

Θέμα 18ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Οδοσήμανση οδικού δικτύου”.

Θέμα 19ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση δαπέδων 7ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 20ο

Έγκριση υλοποίησης της πράξης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής “Κοινότητας” Γρεβενών» στην θεματική περιοχή “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας” - Πρόγραμμα GP-03, που συγχρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (XM EOX) περιόδου 2009−2014.

Θέμα 21ο

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την Υλοποίηση της Πράξης: «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής "Κοινότητας" Γρεβενών»

Θέμα 22ο

Δωρεάν παραχώρηση για χρήση των υπ' αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΙ1044 και ΚΗΙ1042 οχημάτων στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας.


Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 23ο

Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής άχρηστων αντικειμένων του Δήμου.

Θέμα 24ο

Λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία “Δημοτική Επιχείρηση Τελετών Νεκροταφείων Δ. Γρεβενών Δ.Ε.ΤΕ.ΝΕ.Γ.” και ορισμός εκκαθαριστών


Αυτοτελές Τμήμα Μαθητικής Εστίας

Θέμα 25ο

Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης της Μαθητικής Εστίας για το σχολικό έτος 2015-2016


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 26ο

Ανάκληση της 124/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με επιχορήγηση του συλλόγου «Πανελλήνιος Πολιτιστικός Σύλλογος Σαμαριναίων “Η ΜΟΡΑΒΑ”»

Θέμα 27ο

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την διοργάνωση της εκδήλωσης: “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2015” (16-22 Σεπτεμβρίου)

Θέμα 28ο

Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του Δήμου Γρεβενών για το υπόλοιπο του έτους 2015.

Θέμα 29ο

Πρόταση χώρων για τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης.

Θέμα 30ο

Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: “Καθαρισμός της Μαθητικής Εστίας” για το έτος 2016

Θέμα 31ο

Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: ”Νυχτερινή φύλαξη της Μαθητικής Εστίας” για το έτος 2016

Θέμα 32ο

Εγκατάσταση μικροφωνικής για την επέτειο της 13ης Οκτωβρίου


Ειδικά θέματα

Θέμα 33ο

Έγκριση της αριθμ. 40/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. σχετικά με την Κατάρτιση και ψήφιση ισολογισμού της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. οικονομικού έτους 2014.

Θέμα 34ο

Έγκριση της αριθμ. 41/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. σχετικά με την Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Θέμα 35ο

Αποδοχή παραίτησης της κ. Στυλιανής Ζέρβα από μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. και τροποποίηση της αριθμ. 337/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά