ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ


Αριθ.Πρωτ. - 20484 -


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

Έχοντας Υπόψη:

α) Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)

β) τις διατάξεις του άρθρου 195 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» σε συνδυασμό με τις οικείες διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων & Κοινοτήτων»

γ) το Ν.3852/2010

δ) την αριθμ. 374/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

ε) την αριθμ. 215/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι της δημοπρασίας

στ) την αριθμ. 418/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροτεμαχίων Αγίων Θεοδώρων (συνοικισμός Γεωργίτσας), Καλοχίου (οικισμός Αγάπης), Ροδιάς, Συδένδρου και της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών (οικισμοί Γρεβενών και Καλαμιτσίου) Δήμου Γρεβενών όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.


Κατεβάστε το αρχείο με την πλήρη προκύρηξη παρακάτω:ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά