Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ/Κ Κοκκινιάς


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας Υπόψη:

1. Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» σε συνδυασμό με τις οικείες διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων & Κοινοτήτων»,

3. Το αριθ. 31/17-07-2015 έγγραφο του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Κοκκινιάς

4. Την αριθ. 333/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

5. Την αριθ. 191/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι της δημοπρασίας

6. Την αριθ. 565/1979 οικοδομική άδεια του συγκεκριμένου ακινήτου

προκηρύσσει

Φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Κοκκινιάς, όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γρεβενών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής τηντου μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ.


Κατεβάστε παρακάτω την πλήρη προκύρηξη:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά