Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Μυρσίνης Δήμου Γρεβενών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΥ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ :

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία δημοτική έκταση εμβαδού 5.435,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση “Σκάμνα“ του αγροκτήματος της Κοινότητας Μυρσίνης του Δήμου Γρεβενών και αποτελεί τμήμα του αρίθμ. 509α αγροτεμαχίου της Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1957 του αγροκτήματος Μυρσίνης , με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς τετρακόσια σαράντα ευρώ  (440,00) το έτος και για χρονικό διάστημα έξι  [6] ετών.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γρεβενών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον των μελών της  Επιτροπής Δημοπρασιών την 27η του μηνός Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 11:00π.μ. έως 11:30π.μ.. Αν η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί, με τους ίδιους όρους και την ίδια Επιτροπή δημοπρασίας, ακριβώς την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας δηλαδή, την 3η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη   και ώρα από 11:00π.μ. έως 11:30π.μ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι όσοι προσκομίσουν:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθηκών του Τ.Π.&Δ., σαράντα τεσσάρων ευρώ (44,00€) .

2. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Γρεβενών ( Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας), τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του .

3. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας,  τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

4. Φορολογική ενημερότητα , τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

5. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 3.2.7 & 3.2.9 της διακήρυξης, τόσο ο συμμετέχων όσο και ο εγγυητής του .

7. Απόσπασμα  Ποινικού Μητρώου, από το  οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει καταδίκη για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του συμμετέχοντα .

8. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος ή ο εγγυητής του είναι εταιρεία (ΟΕ, Α.Ε., Ε.Π.Ε. Ε.Ε.) , υποβολή όλων των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων.

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και τους όρους της αριθμ. 232/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο Περιουσίας του Δήμου Γρεβενών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες(αρμόδια υπάλληλος κα Γεωργιάδου Δέσποινα ,Τηλέφωνο 24623 50869)


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Attachments:
Download this file (66ΘΗΩ9Γ-ΔΕΣ.pdf)66ΘΗΩ9Γ-ΔΕΣ.pdf[ ]334 Kb
Download this file (διακηρυξη.doc)διακηρυξη.doc[ ]230 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά