ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΟΡΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΟΡΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Από το Δήμο Γρεβενών γνωστοποιείται ότι, σε εφαρμογή της αριθ. 50175/07-08-2020 (ΦΕΚ 3324/τ. Β’/07-08-2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με την αριθ. 52878/21-08-2020 (ΦΕΚ 3485/τ. Β’/22-08-2020) όμοια απόφαση, το σημείο α) Εμπειρία του άρθρου 4 της υπ’ αρ.50175/7-8-2020 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Εμπειρία

Η εμπειρία για την απασχόληση σε αντίστοιχη θέση σχολικής μονάδας του οικείου Δήμου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των σχολικών επιτροπών, μοριοδοτείται ως εξής:

Δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και επιπλέον μία (1) μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα, με ανώτατο όριο τις δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα, και για όσο χρονικό διάστημα παρείχαν υπηρεσία.»

Με στόχο τον ορθό υπολογισμό των μονάδων ανά υποψήφιο και ως εκ τούτου την ορθή κατάταξή τους στους πίνακες, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως οι σχετικές βεβαιώσεις από τις οικείες σχολικές επιτροπές, για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέον μονάδων ανά ανατεθείσα αίθουσα.

Τέλος, κατά το σκέλος που αφορά τη δήλωση προτίμησης των υποψηφίων για θέσεις μερικής ή πλήρους απασχόλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και για τις δύο κατηγορίες θέσεων, δηλώνοντας σειρά προτίμησης (1, 2).


Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών

& Οικονομικών Υπηρεσιών

Ματθαίος  Αδάμος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά