Πράξεις του Δήμου Γρεβενών ενταγμένες στο ΕΣΠΑ (2014-2020)


Πράξεις του Δήμου Γρεβενών ενταγμένες  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.Α.)


Πράξεις του Δήμου Γρεβενών ενταγμένες στο «Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020», συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (Ε.Τ.Θ.Α.)


Πράξεις του Δήμου Γρεβενών ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.Α.)


Πράξεις του Δήμου Γρεβενών ενταγμένες στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020»,συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)


Πράξεις του Δήμου Γρεβενών ενταγμένες στο ΜΕΤΡΟ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) - LEADER» του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020», συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο  Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά