Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 19:00


Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και την εγκύκλιο 426/77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 26η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr στις 3 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής

Εισηγητής: Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

 

Θέμα     1ο

Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Θέμα    2ο

Έγκριση της 37ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή  (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)

Θέμα    3ο

Έγκριση της 38ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Κιάκας Ζήσης Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης & Εμπορίου

 

Θέμα  4ο

Διάθεση λήμματος από την υλοτομία της ζώνης κατάληψης του έργου “Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) – Βόρειο Τμήμα Α/Κ Τρικάλων – Α/Κ Εγνατίας” των δασικών εκτάσεων της κτηματικής περιοχής Πηγαδίτσας

Θέμα  5ο

Υλοτομία του 1/3 του δασικού τμήματος 18 στην Δ.Θ. “Μαντρίνια – Κεραμαριό” για την κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων του οικισμού Καλοχίου της Κοινότητας Καλοχίου για το έτος 2021

Ειδικά θέματα

Θέμα   6ο

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση και σύνταξη / κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Α’1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου όπου δικάζεται η αναίρεση της εταιρείας «ΧΑΤΣΙΟΣ Ε.Τ.Ε.» κατά του Δήμου Γρεβενών, στις 18 Οκτωβρίου 2021, και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή διακοπή δικάσιμο, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου Γρεβενών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:

  1. Πηγαδίτσας (για το 4ο θέμα)
  2. Καλοχίου (για το 5ο θέμα)

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή  Τζουβάρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά