Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 19:00Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν και τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που επιβάλλονται με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ, στην 23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Κατσάλης Αλέξανδρος Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας

Θέμα    1ο

Τροποποίηση της αριθμ. 128/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών με θέμα: “Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου, για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Γρεβενών, σε αντικατάσταση παραιτηθείσης”, ως προς την ειδικότητα του προσωπικού για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Γρεβενών


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα    2ο

Έγκριση της 25ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)


Θέμα    3ο

Έγκριση της 26ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (Διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)


Θέμα    4ο

Παράταση ή μη της σύμβασης μίσθωσης για τον Σταθμό Βάσης 3711 MONACHITI-X (χωριό Μοναχίτι) με την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: “COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ”


Ειδικά θέματα

Εισηγητής: Πέτρου Χρήστος Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα    5ο

Κοπή δένδρου στον οικισμό Μηλιάς της Κοινότητας Μηλιάς, όπως προτάθηκε με την 9/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα    6ο

Κοπή δένδρου – Πλατάνου στον οικισμό Ταξιάρχη της Κοινότητας Ταξιάρχη, όπως προτάθηκε με την 10/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα    7ο

Κοπή δένδρου – Τούγιας στον οικισμό Κιβωτού της Κοινότητας Κιβωτού, όπως προτάθηκε με την 11/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα    8ο

Κοπή δένδρων στο Νεκροταφείο του οικισμού Κυδωνιών της Κοινότητας Κυδωνιών, όπως προτάθηκε με την 12/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα    9ο

Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου στο Ο.Τ. 132Β Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών, όπως προτάθηκε με την 13/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:

  1. Μοναχιτίου (για το 4ο θέμα)
  2. Μηλιάς (για το 5ο θέμα)
  3. Ταξιάρχη (για το 6ο θέμα)
  4. Κυβωτού (για το 7ο θέμα)
  5. Κυδωνιών (για το 8ο θέμα)
  6. Γρεβενών (για το 9ο θέμα)

 

Σημείωση: Για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα μέλη θα προσέρχονται στο χώρο της συνεδρίασης τηρουμένων των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας  από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή  Τζουβάρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά