Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν και τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που επιβάλλονται με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα    1ο

Καθορισμός του Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2023 και εφεξής, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα    2ο

Παράταση ή μη της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου της Κοινότητας Ελάτου Δήμου Γρεβενών (αίτημα Βασιλικής Βαρσάμη του Χρήστου)

Θέμα    3ο

Έγκριση ή μη συνέχισης της μισθωτικής σχέσης που αφορά στην εκμίσθωση του ισογείου δημοτικού καταστήματος της Κοινότητας Αηδονίων, σύμφωνα με το άρθρο 196 παρ. 5 του Ν. 4555/2018 (υπεκμίσθωση)

Θέμα    4ο

Συναινετική λύση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου, “Αναψυκτηριο” που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του χωριού της Κοινότητας Πηγαδίτσας (αίτημα Δημητρίου Μπασνά του Σπυρίδωνος)

Θέμα    5ο

Έγκριση του αριθμ. 1/2023 πρακτικού της επιτροπής για την καταστροφή ηλεκτρονικών αντικειμένων

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα    6ο

Έγκριση σύνδεσης των κτιρίων ιδιοκτησίας του Δήμου Γρεβενών με το Δίκτυο Φυσικού Αερίου

Θέμα    7ο

Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 117/2018)

Θέμα    8ο

Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 9ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 66/2018)

Θέμα    9ο

Έγκριση Τμηματικής Παράτασης Προθεσμίας για το Α΄ Στάδιο της μελέτης με τίτλο: Κυκλοφοριακή μελέτη Δ.Κ. Γρεβενών”

Θέμα  10ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση οδών Τ.Δ. Κοκκινιάς - Πολυδένδρου” (Α.Μ. 76/2008)

Θέμα  11ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2017)” (Α.Μ. 40/2017)

Θέμα  12ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης του Δήμου (έτους 2019)” (Α.Μ. 60/2019)

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

Θέμα  13ο

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης για τη Γενική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έργο: Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ΄ Κατηγορίας Δ.Θ.: “Κλέφτη Πηγάδι” Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών Δήμου Γρεβενών, Νομού Γρεβενών

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι Κοινότητας

  1. Ελάτου (για το 2ο θέμα)
  2. Αηδονίων (για το 3ο θέμα)
  3. Πηγαδίτσας (για το 4ο θέμα)

 

Σημείωση: Για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα μέλη θα προσέρχονται στο χώρο της συνεδρίασης τηρουμένων των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας  από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά