Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Τρίτη 22 Αυγούστου 2023 και ώρα 20:00


Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, στην 21η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Αυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Θέμα    1ο

Έγκριση του σχεδιασμού και έναρξης των διαδικασιών διαβούλευσης για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)  Γρεβενών για την Προγραμματική περίοδο 2021 - 2027

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα    2ο

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” (Κ.Κ.Α.&Α.)

Θέμα    3ο

Τροποποίηση της αριθμ. 344/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν.3463/2006), ως προς το μέλος της επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία

Θέμα    4ο

Τροποποίηση της αριθμ. 2/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών για τη συγκρότηση των Σχολικών Συμβουλίων στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Γρεβενών” ως προς τον αιρετό εκπρόσωπο

Θέμα    5ο

Τροποποίηση της αριθμ. 53/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έργο: Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ΄ Κατηγορίας Δ.Θ.: “Κλέφτη Πηγάδι” Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών Δήμου Γρεβενών, Νομού Γρεβενών” ως προς το μέλος της Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (άρθρο 6) της Προγραμματικής Σύμβασης

Θέμα    6ο

Τροποποίηση της αριθμ. 220/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Έγκριση διεξαγωγής εμποροπανήγυρης στην Κοινότητα Γρεβενών” ως προς τον ορισμό μελών της επιτροπής διεξαγωγής εμποροπανήγυρης

Θέμα    7ο

Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022

Θέμα    8ο

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και έκτακτου (με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.) προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2024

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα    9ο

Έγκριση του 11ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα  10ο

Έγκριση της 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)

Θέμα  11ο

Έγκριση πρωτοκόλλων πιστοποίησης προσωρινής παραλαβής για τη σύμβαση παροχής συγκοινωνιακού έργου με την εταιρεία “Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Γρεβενών Α.Ε.”

Θέμα  12ο

Εκμίσθωση Δημοτικού γεωτεμαχίου της Κοινότητας Μυρσίνης του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Κωνσταντίνου Δάσκαλου του Δημητρίου)

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα  13ο

Διάλυση σύμβασης του έργου: “Κατασκευή γεφυροπλάστιγγας (έτος 2018)

Θέμα  14ο

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας υποβολής – ολοκλήρωσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη καταχώρησης της κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Γρεβενών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Θέμα  15ο

Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Οροπεδίου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά” (Α.Μ. 64/2009)

Θέμα  16ο

Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Δημοτική οδοποιία 2020” (Α.Μ. 5/2020)

Θέμα  17ο

Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση Αθλητικών Υποδομών του Δήμου (έτους 2019)”   (Α.Μ. 16/2020)

Θέμα  18ο

Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση – Κατασκευή πεζοδρομίων Δημοτικών Διαμερισμάτων (έτους 2020)” (Α.Μ. 74/2020)

Θέμα  19ο

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 135/2018)

Θέμα  20ο

Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. & 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τροποποίηση της αρχικής σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών με χρήση γεωθεσμίας (Α.Μ. 41/2018)

Θέμα  21ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Επισκευή συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων και λοιπών δράσεων”  (Α.Μ. 73/2018)

Θέμα  22ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Βελτίωση – συντήρηση δημοτικών χώρων έτους 2020” (Α.Μ. 44/2020)

Θέμα  23ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Κρανιάς” (Α.Μ. 11/2019)

Διεύθυνση Πολεοδομίας Δόμησης

Θέμα  24ο

Παραχώρηση χρήσης του ξενώνα στην Κοινότητα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών)

Θέμα  25ο

Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού ακινήτου (πρώην 2θέσιου Δημοτικού Σχολείου) της Κοινότητας Βατολάκκου του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Πολιτιστικού – Μορφωτικού Συλλόγου Βατολάκκου)

Διεύθυνση Κ.Ε.Π.

Θέμα  26ο

Συγχώνευση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΚΕΠ 0907 Δ.Ε. Σμίξης του Δήμου Γρεβενών με το ΚΕΠ 0710 Δ.Ε. Θ.Ζιάκα του ιδίου Δήμου

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

Θέμα  27ο

Υλοτομία μέρους (7,99 Ha) του δασικού τμήματος 9 του Δημοτικού Δάσους Καλαμιτσίου έτους 2023

Θέμα  28ο

Υλοτομία του 1/3 του δασικού τμήματος 18 του Δημοτικού Δάσους Καλοχίου για κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων του οικισμού Καλοχίου για το έτος 2023

Θέμα  29ο

Υλοτομία του δασικού τμήματος 3 του Δημοτικού Δάσους Καλοχίου έτους 2023

Θέμα  30ο

Υλοτομία της συστάδας 6β του Δημοτικού Δάσους “Παγούνι” Δεσπότη Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων έτους 2023

Θέμα  31ο

Υλοτομία συστάδας 1ζ του Δημοτικού Δάσους “Μαυραναίων” οικισμού Σταυρού για κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων του οικισμού Σταυρού της Κοινότητας Μαυραναίων για το έτος 2023

Θέμα  32ο

Υλοτομία του δασικού τμήματος 1 του Δημοτικού Δάσους “Φιλιππαίων” της Κοινότητας Φιλιππαίων για το έτος 2023

Θέμα  33ο

Υλοτομία συστάδας 3α του Δημοτικού Δάσους “Φιλιππαίων” της Κοινότητας Φιλιππαίων για το έτος 2023

Ειδικά Θέματα

Θέμα  34ο

Έγκριση της αριθμ. 17/2023 απόφαση του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” (Κ.Κ.Α. & Α.) με θέμα: “Έγκριση 2ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2023”

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι Κοινότητας

  1. Μυρσίνης (για το 12ο θέμα)
  2. Αγίου Γεωργίου (για το 24ο θέμα)
  3. Βατολάκκου (για το 25ο θέμα)
  4. Σμίξης (για το 26ο θέμα)
  5. Γρεβενών (για το 27ο θέμα)
  6. Καλοχίου (για το 28ο & 29ο θέμα)
  7. Αγίων Θεοδώρων (για το 30ο θέμα)
  8. Μαυραναίων (για το 31ο θέμα)
  9. Φιλιππαίων (για το 32ο & 33ο θέμα)


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΠαλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά