Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 20:15


Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, στην 23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:15, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Εισηγητής: Δήμαρχος Γρεβενών Γεώργιος Δασταμάνης


Θέμα    1ο

Έγκριση του σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2» (5η έκδοση), όπως προτάθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών

Θέμα    2ο

Ανασυγκρότηση – Ανασύσταση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας Δήμου Γρεβενών

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Δήμαρχος Γρεβενών Γεώργιος Δασταμάνης

Θέμα    3ο

Αντικατάσταση μέλους του αρμόδιου οργάνου για την διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων (άρθρο 12 παρ.1 της 43650/2019 ΚΥΑ-ΦΕΚ 2213/τ.Β’)


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα    4ο

Έγκριση της 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)


Θέμα    5ο

Έγκριση του 14ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή


Θέμα   6ο

Έγκριση της 15ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)


Θέμα   7ο

Έγκριση της 16ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)


Θέμα   8ο

Έγκριση της 17ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)


Θέμα    9ο

Έγκριση του 18ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή


Θέμα  10ο

Έγκριση της 19ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)


Θέμα  11ο

Έγκριση της 20ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)


Θέμα  12ο

Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του Δήμου Γρεβενών για το έτος 2023


Θέμα  13ο

Αντικατάσταση μέλους Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Γρεβενών για το έτος 2023


Θέμα  14ο

Παράταση ή μη της σύμβασης μίσθωσης για τον Σταθμό Βάσης 3711 MONACHITI-X (χωριό Μοναχίτι) με την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: “COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ”


Θέμα  15ο

Απένταξη - διαγραφή ή μη από τον Πολλαπλό Λογαριασμό του Δήμου Γρεβενών στην ΔΕΗ Α.Ε. παροχών ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΔΔΗΕ


Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

Θέμα  16ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (έτους 2022)” (Α.Μ. 21/2022)


Θέμα  17ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Συντήρηση επισκευή Σχολικών Μονάδων και αύλειων χώρων (έτους 2022)” (Α.Μ. 23/2022)


Θέμα  18ο

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: “Δημοτική οδοποιία 2020” (Α.Μ. 5/2020)


Θέμα  19ο

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: “Συντήρηση Αθλητικών Υποδομών του Δήμου Γρεβενών (έτους 2019)” (Α.Μ. 16/2020)


Θέμα  20ο

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: “Συντήρηση Σχολικού Κτιρίου Τ.Κ. Τρικώμου” (Α.Μ. 60/2020)


Θέμα  21ο

Έγκριση Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση οδών Τ.Δ. Κοκκινιάς - Πολυδένδρου”  (Α.Μ. 76/2008)


Διεύθυνση Πολεοδομίας Δόμησης

Εισηγητής: Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Οργάνωσης


Θέμα  22ο

Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού χώρου (μίας αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου) της Κοινότητας Ροδιάς του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδιάς)

Θέμα  23ο

Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού ακινήτου (πρώην Δημοτικού Σχολείου Δασακίου) του οικισμού Δασακίου της Κοινότητας Αηδονίων του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου “Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος” Δασακίου)

Θέμα  24ο

Έγκριση ή μη οριστικής απευθείας ανταλλαγής Δημοτικής έκτασης του Αγροκτήματος Μ. Σειρηνίου με ιδιόκτητες εκτάσεις του Αναστασίου Σίμου του Γεωργίου στην Κοινότητα Μ. Σειρηνίου Δήμου Γρεβενών (Τελική Φάση)

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

Εισηγητής: Γκοτζαμπασόπουλος Γεώργιος Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης


Θέμα  25ο

Υλοτομία συστάδας 1ζ του Δημοτικού Δάσους “Μαυραναίων” οικισμού Σταυρού για κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων του οικισμού Σταυρού της Κοινότητας Μαυραναίων για το έτος 2023

Θέμα  26ο

Περιορισμός βοσκής που προβλέπεται από τη Διαχειριστική Μελέτη του Δημοσίου Δάσους - νομής κατοίκων - «Μελισσίου», Δήμου Γρεβενών, Π.Ε. Γρεβενών για τη διαχειριστική περίοδο 2023-2032

Ειδικά Θέματα

Θέμα  27ο

Καθορισμός των όρων επί του δικαιώματος εμπορίας πόσιμων υδάτων στην εταιρεία “Γεώργιος Δημ. Ζέικος ΑΕΒΕ, των φυσικών πηγών περιοχής “Βάλια Κίρνα” στην Κοινότητας Σαμαρίνας του Δήμου Γρεβενών.

Εισηγητής: Δασταμάνης Γεώργιος Δήμαρχος Γρεβενών

Θέμα  28ο

Συμμετοχή του Δήμου Γρεβενών στην “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2023” (16-22 Σεπτεμβρίου)

Εισηγήτρια: Στεργιούλα Ιφιγένεια Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού

Θέμα  29ο

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την εκ νέου κατάθεση αίτησης διόρθωσης Κτηματολογικής Εγγραφής (εκουσία δικαιοδοσία) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, διενεργώντας όλα τα νόμιμα προκειμένου να προασπιστούν και εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του Δήμου Γρεβενών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα  30ο

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για άσκηση κάθε προβλεπόμενης νόμιμης δικαστικής ενέργειας, ήτοι η κατάθεση και εκδίκαση εφέσεως ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γρεβενών, κατά της υπ' αριθμ. 57/2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Γρεβενών, σύμφωνα με την οποία εκδικάστηκε το υπ’ αριθμ. κατάθεσης 31/18-08-2022 δικόγραφο αγωγής κατά την ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι Κοινότητας

  1. Μοναχιτίου (για το 14ο θέμα)
  2. Ροδιάς (για το 22ο θέμα)
  3. Αηδονίων (για το 23ο θέμα)
  4. Μ. Σειρηνίου (για το 24ο θέμα)
  5. Μαυραναίων (για το 25ο θέμα)
  6. Αγίων Θεοδώρων (για το 26ο θέμα)
  7. Σαμαρίνας (για το 27ο θέμα)Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά