ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012


ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
για το έτος
[2012]

Κατέβασμα σε αρχείο excel
Κωδικοί αριθμοί Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός
σε ευρώ
0 Τακτικά Έσοδα 14.885.657,77
1
(πλην 13)
Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 1.412.094,05
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 1.528.928,79
31 Εισπράξεις από Δάνεια 0,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα
κατά τα παρελθ. έτη
1.306.329,76
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,Ασφ.Φορέων και Τρίτων 647.000,00
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους 1.733.569,31
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 5.648.845,24

Σύνολο πόρων 27.162.424,92Κωδικοί αριθμοί Έξοδα και πληρωμές
Προϋπολογισμός
σε ευρώ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.618.030,67
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 3.442.693,72
63,64 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 2.005.637,18
651 Τοκοχρεωλύσια δανείων 423.000,00
66 Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών 851.900,00
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 4.441.550,42
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 1.549.301,68
82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 622.000,00
Επενδύσεις 0,00
71 Αγορές 386.169,87
73 Έργα 5.883.351,92
74 Μελέτες 584.601,44
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00
652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 3.000,00
9111 Αποθεματικό 351.188,02

Σύνολο Εξόδων και πληρωμών 27.162.424,92ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠαλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά